Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach ogłasza nabór na wolne stanowisko

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w ramach projektu

„Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Gorlice” ­ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.),
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
 7. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. dobra znajomość : ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 9. wysoka kultura osobista,
 10. umiejętność pracy z petentem.
  Wymagania dodatkowe:
  1.umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
  2.umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
  3.umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
  4.umiejętność planowania pracy, operatywność,
  5.umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
 11. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 12. wykonywanie czynności związanych z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,
 13. praca socjalna na wyznaczonym terenie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ,
 14. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 15. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy
 16. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 17. współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi
 18. Wymagane dokumenty:
 19. list motywacyjny,
 20. życiorys zawodowy – (CV) odręcznie podpisany,
 21. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 22. kserokopie świadectw pracy,
 23. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
 24. oświadczenie o niekaralności,
 25. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 26. wypełniony kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , 38-300 Gorlice w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” w Gorlicach w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Dokumenty , które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 353 75 74
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie www.gops.gorlice.pl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego (pdf)
kwestionariusz-osobowy-i-oswiadczenie (pdf)