Aktualności

Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia „Wspieraj Seniora”. W realizacji przedsięwzięcia bierze udział Gmina Gorlice poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane są pod nazwą „WSPIERAJ SENIORA”.  Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących ww. artykuły, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. Uruchomiono specjalny serwis internetowy wspierajseniora.pl i infolinię 22 505 11 11. Tam seniorzy mogą zgłosić swoje dane; będą one następnie trafiały do tutejszego ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek skontaktuje się telefonicznie z seniorem, ustali zgłoszone zapotrzebowanie. Zakupione na koszt seniora produkty dostarczy seniorowi do domu.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gorlice

Samorząd Gminy Gorlice, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Gorlice oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

Wypełnione ankiety prosimy składać drogą elektroniczną na adres: gops.gorlice@post.pl lub osobiście w siedzibie GOPS Gorlice, ul. Łukasiewicza 6.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w związku z Poleceniem Nr 214/2020 oraz Decyzją Nr 138/2020 Wojewody Małopolskiego znak: sprawy WP-III.9421.16.283.2020 z dnia 14 października 2020 r. od dnia 16.10.2020 r. do odwołania zostaje czasowo zawieszona działalność placówki Klub Senior + w Bystrej.
Zajęcia zostają zawieszone z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2 .

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO  MIESIĘCZNEGO DOCHODU składane w Narodowym lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Czyste Powietrze” – dla mieszkańców Gminy Gorlice – wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, 38-300 Gorlice ul. Łukasiewicza 6, , tel. 18 353 75 74 w. 21, 29.

 

Zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu

Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska).

W przypadku mieszkańców Gminy Gorlice zaświadczenia wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6; tel. 18 353 75 74 w. 21, 29.

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

1) rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
2) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:

1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

Żądając wydania zaświadczenia, osoba fizyczna składa oświadczenie potwierdzająceże Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

WZÓR ŻĄDANIA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713) – pobierz (.pdf) lub  pobierz (pdf).

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć PAŹDZIERNIK 2020

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

01.10.2020 14.00-18.00 Dzień Seniora – spotkanie przy kawie –Zajęcia kulinarne -lepienie pierogów /Zajęcia ruchowe
06.10.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – malarstwo kropeczkowe
07.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia kulinarne – pieczenie ciasteczek /Zajęcia ruchowe
08.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – malarstwo kropeczkowe / Zajęcia ruchowe
13.10.2020 14.00-18.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – jabłko z  recyklingu
14.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – jabłko z  recyklingu /Zajęcia ruchowe
15.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – jabłko z  recyklingu /Zajęcia ruchowe
20.10.2020 14.00-18.00 Wycieczka – wyjazd do teatru  „Bagatela” w Krakowie
21.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie róży z liści / Zajęcia ruchowe
22.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie róży z liści / Zajęcia ruchowe
27.10.2020 14.00-18.00 Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej

Zajęcia z rękodzieła artystycznego – obrazek na desce metodą mix-media

28.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – obrazek na desce metodą mix-media

/ Zajęcia ruchowe

29.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – obrazek na desce metodą mix-media

/ Zajęcia ruchowe

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, iż wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach. Funkcję będzie pełniła Pani Beata Barszcz – specjalista pracy socjalnej.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla GOPS Gorlice było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowaniem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlice w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach – Pani Beata Barszcz
adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice
telefon: 18 353-75-74,
e-mail: gops.gorlice@post.pl

Zarządzenie 36/2020

 

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć WRZESIEŃ 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.09.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie – śpiewanie piosenek  biesiadnych /Zajęcia ruchowe
02.09.2020 9.00-13.00 Spotkanie przy kawie – Zajęcia rozwijające umysł
03.09.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie – śpiewanie piosenek  biesiadnych /Zajęcia ruchowe
08.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia rękodzielnicze – wykonanie słonecznika ze wstążki
09.09.2020 9.00-13.00 Zajęcia rękodzielnicze –

wykonanie słonecznika ze wstążki /Zajęcia ruchowe

10.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia rękodzielnicze – wykonanie słonecznika ze wstążki /Zajęcia ruchowe
15.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia ruchowe w plenerze

integrujące uczestników

16.09.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne –

malowanie wzorów Mandala na talerzu/

Zajęcia ruchowe

17.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne –

malowanie wzorów Mandala na talerzu /

Zajęcia ruchowe

22.09.2020 14.00-18.00 Spotkanie informacyjne z przedstawicielem PCPR
23.09.2020 9.00-13.00 Malowanie wzorów Mandala na butelce /

Zajęcia ruchowe

24.09.2020 14.00-18.00 Malowanie wzorów Mandala na butelce /

Zajęcia ruchowe

29.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – robienie pachnących tabliczek

Zajęcia ruchowe

30.09.2020 9.00-.13.00 Zajęcia artystyczne –

robienie pachnących tabliczek/ Zajęcia ruchowe

Do góry