Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-2/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli i elementów wyposażenia, klocków, zabawek i elementów edukacyjnych oraz artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
Termin składania ofert – 18 czerwca 2018 r., godz. 12.00 (decyduje data i godz. wpływu do GOPS w Gorlicach).