Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

INFORMACJA O REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

I OCHRONY OFIAR

za lata 2014- 2018

Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez gminę wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o pomocy społecznej, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się , umyślne działanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym.

Ofiarą przemocy w rodzinie mogą być :
1) współmałżonkowie,
2) partnerzy w związkach nieformalnych,
3) dzieci,
4) osoby starsze,
5) osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
1) przemoc fizyczna:
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie …
2) przemoc psychiczna:
wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczenie kontaktu z bliskimi …
3) przemoc seksualna:
wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk
seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości.
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze.

W celu przeciwdziałania zjawiska przemocy na terenie gminy opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy. Program został przyjęty przez Radę Gminy na Sesji w dniu 21.03.14 r. Uchwałą Nr XXIX/278/14. Obecnie została przyjęta nowa Uchwała Nr XXXV/403/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25.06.2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Głównym celem programu jest ograniczenie na terenie Gminy Gorlice rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe zapisane w przedmiotowym dokumencie to:
1) wdrożenie na terenie gminy Gorlice systemowych rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2) rozwój infrastruktury podmiotów udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, oraz podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług
3) umożliwienie podnoszenia kompetencji osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc w rodzinie

Realizując założenia programu utworzono Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oparty na pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, działa Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy i współuzależnionych, którego siedzibą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pok. nr 8.
W punkcie Konsultacyjnym porad i konsultacji udzielają:
1) prawnik -I poniedziałek miesiąca w godz. 15.30 do 17.30
2) psycholog-I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.30 do 17.30
3) pracownicy socjalni- codziennie w godz. 8 do 15
3) policjant, pielęgniarka środowiskowa, pedagog szkolny, kurator zawodowy, członek GKRPA- ostatni piątek kwartału w godz. 12 do 14.
4) członek GKRPA – każdy wtorek w godz. 11 do 12
Na terenie gminy Gorlice działa telefon zaufania nr 509 985 731 pod którym dyżurują pracownicy socjalni /od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 15 oraz poniedziałki, środy i piątki w godz. od 16 do 18/.
W 2014 r. udzielono 223 porady, w 2015 r. 160 porad, w 2016 r. 160 porad,
w 2017 roku udzielono 197 porad osobom doznającym przemocy a w I półroczu 2018 r. udzielono 134 porady.
Pracą Zespołu kieruje Gminny Koordynator Grażyna Brzeziańska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.
Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w każdy ostatni piątek kwartału. W latach 2014-2020 odbyło się po cztery spotkania/ na rok.
Głównym zadaniem Zespołu, Grup Roboczych było dbanie o bezpieczeństwo ofiary, działania w kierunku zatrzymania przemocy oraz udzielanie wsparcia zarówno finansowego jak i psychicznego /udzielanie poradnictwa specjalistycznego/.
W ww. latach założono: 2014 r. – 56 Niebieskich Kart, 2015 r. – 41 Niebieskie Karty, 2016 r. – 53 Niebieskie Karty, 2017 r. – 36 Niebieskich Kart, a w I półroczu 2018 r. założono 18 Niebieskich Kart. Najczęstszy rodzaj zgłaszanych spraw to: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, alkoholizm.
Przeprowadzono w 2014 r. -123, w 2015 r. – 125, w 2016 r.-115, w 2017 r.- 71, a w I półroczu 2018 r. 19 interwencji, głównie w formie rozmowy z ofiarą i sprawcą przemocy, w wyniku których wypełniano wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzano wywiady środowiskowe , kierowano osoby doznające przemocy do psychologa, prawnika a w razie potrzeby do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Dzieci doznające przemocy kierowano do pedagoga szkolnego, występowano do Sądu o nadzór kuratora. Zespół ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach kampanii informacyjnej opracowano ulotki, plakaty o pracy Punktu Konsultacyjnego oraz wskazówki do kogo należy zgłaszać wszystkie przejawy przemocy. Uruchomiono poradnictwo internetowe – mail przemoc@gops.gorlice.net.pl . Na zebraniach szkolnych pedagog szkolny w trzech szkołach przeprowadził rozmowy edukacyjne z rodzicami na temat wychowania dzieci bez przemocy.
W gazecie lokalnej umieszczono informacje o działalności Punktu Konsultacyjnego.
Materiały informacyjne zostały dostarczone do następujących instytucji:
1) Zespołów Szkół na terenie Gminy Gorlice,
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
3) Komendy Powiatowej Policji,
4) Rad Sołeckich,
5) Ośrodka Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia.

W 2014 r. odbyło się 3 szkolenia dla członków grup roboczych, w 2015 r. – 3 szkolenia, w 2016 r. – 3 szkolenia, w 2017 roku odbyło się 6 szkoleń dla członków grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Tematyka szkoleń była poświęcona procedurze Niebieskiej Karty „ Indywidualny plan pomocy”, „ W sidłach oprawcy- mechanizmy rządzące światem ofiary przemocy”, ,,Rodzina z problemem uzależnień .Jak pomagać? ”, „ Dwie głowy ofiary przemocy – nierówna walka zdrowego rozsądku z chorymi emocjami”, „ Jak rozpoznać dziecko wobec którego stosowana jest przemoc”.
W 2014 r. Zespól Interdyscyplinarny podjął współpracę z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KRAFOS skąd otrzymano dofinansowanie na porady prawnika i psychologa.
Ponadto utworzono grupę wsparcia w 2014 r. dla 7 kobiet doznających przemocy. Kobiety doznające przemocy skorzystały z porad psychologa, odbyły spotkania z dzielnicowym. Odbyły się dla nich także warsztaty ,,Magia Rąk” na których uczestniczki odzyskały poczucie własnej wartości poprzez wyplatanie wyrobów z wikliny papierowej. Beneficjentki projektu mogą też poprawić swoją sytuację materialną poprzez sprzedaż tych wyrobów.
W 2015 r. utworzono kolejną grupę wsparcia w ramach programu osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2015.”
W ramach ww. projektu opracowano 500 poradników dla rodziców pn. ,,Wychowanie bez przemocy” i rozdano w szkołach na terenie naszej gminy.
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „NIEBIESKIEJ KARTY ” na Zespół Interdyscyplinarny zostały nałożone dodatkowe zadania.
Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „ Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9 d. ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. przedstawiciela służby zdrowia, przedstawiciela oświaty, przedstawiciela policji, przedstawiciela ośrodka pomocy społecznej, przedstawiciela GKRPA.
Rozpoczynając procedurę , podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
Po wypełnieniu formularza „ Niebieska Karta – A ” osobie , co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz
„ Niebieska Karta – B’’.
Przekazanie wypełnionego formularza „ Niebieska Karta- A’’ do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.
Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza
„ Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania , przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego, członkowie grup roboczych w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C .
Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wypełniają formularz „ Niebieska Karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
Wszystkie działania są dokumentowane.
Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego .
Spotkania z osobami ,co do której istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie ,że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.
Członkowie zespołu w stosunku do osoby ,która stosuje przemoc w rodzinie podejmują działania:
1) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
2) przekazują informacje o konsekwencjach popełnionych czynów
3) motywują do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych
4) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu
5) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie
Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać:
1) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura
2) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury
3) opis podjętych działań w ramach procedury
O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

Analizując realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Gorlice, stwierdza się, że wszystkie zadania w nim zawarte są realizowane na bieżąco.
Należy podkreślić duże zaangażowanie w pracę wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dobrą współpracę instytucji i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

Gorlice, 31 sierpień 2018 r.

—————————————

—————————————

Nowy poradnik dla rodziców 2018  (pdf)

—————————————

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2020-2024  (pdf)

—————————————

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa  (pdf)

—————————————

—————————————

Informator o działaniach podejmowanych na rzecz osób sostujacych przemoc domową (pdf)