Do pobrania

Rodzina 500+ (informacje o programie tutaj)

Wniosek SW-1

Załącznik SW-1Z

Dobry Start (300+)

Wniosek Dobry Start (15-07-2019)

Stypendium

Oświadczenie o zmianie sytuacji dochodowej dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla rodziców i dla uczniów pełnoletnich

Pomoc Społeczna:

Wniosek o udzielenie pomocy
Zaświadczenie o dochodach

Świadczenia Rodzinne:

Kwestionariusz wywiadu

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny

Duża Rodzina:

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny / wydanie duplikatu karty (pdf)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (pdf)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki  (pdf)

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej (pdf)

Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej (pdf)

Fundusz Alimentacyjny:

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (pdf) (rtf)

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu (pdf) (rtf)

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej (pdf) (rtf)

Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie (pdf) (rtf)

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów (pdf) (rtf)

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (pdf) (rtf)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pdf) (rtf)

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny (pdf) (rtf)