Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Gorlice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach od 1 czerwca 2018 roku realizuje projekt pt. „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Gorlice” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 241.786,23 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018 r. do 31.10.2019 r.

Celem głównym projektu jest przygotowanie i wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez:

1) Zmianę struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej polegającej na wyodrębnieniu 4 zespołów / stanowisk:

– stanowiska ds. pierwszego kontaktu,
– zespołu ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny,
– zespołu ds. realizacji usług i świadczeń pomocy społecznej – operatorzy,
– zespołu ds. realizacji usług i świadczeń pomocy społecznej – pracownicy socjalni.

2) Optymalne wykorzystanie kwalifikacji i potencjału zatrudnionych pracowników socjalnych dzięki umożliwieniu im koncentracji przede wszystkim na świadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin zgłaszających się do pomocy społecznej oraz zapewnienie możliwości podnoszenia ich kompetencji (szkolenia, superwizje).

Dzięki wdrożeniu usprawnień organizacyjnych i wzmocnieniu potencjału kadrowego projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

– oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od świadczenia pracy socjalnej oraz usług,
– zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych,
– poprawa jakości świadczonych usług.

Projekt będzie realizowany w ramach zadań:

1. Przygotowanie GOPS do reorganizacji.
2. Wdrożenie i monitorowanie zmian reorganizacyjnych w GOPS.

Od 1 czerwca 2018r. rozpoczęła się realizacja Zadania 1, która potrwa do 30 września 2018r.: Przygotowanie GOPS do reorganizacji.

Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach powołany został zespół ds. reorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach prac zespołu dokonana została gruntowna analiza obecnej struktury i zadań jakie realizuje GOPS zgodnie z zapisami statutu i regulaminu organizacyjnego jak również:

– ocena zapotrzebowania na rodzaje usług pomocy i integracji społecznej,
– ocena zasobów i możliwości ich udostępniania i realizacji,
– identyfikacja słabych i mocnych stron potencjału GOPS i możliwości podjęcia stosownych działań,
– określona została misja ośrodka,
– wyznaczone zostały cele w odniesieniu do realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie oraz realizacji programów wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– dokonano wyboru narzędzi do dokumentowania działań pracowników socjalnych i sposobu badania poziomu obciążeń pracą i dostawano je do lokalnych potrzeb.

W związku reorganizacją sposobu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w strukturze wyodrębnione zostały 3 nowe zespoły oraz stanowisko ds. pierwszego kontaktu, opracowany został nowy regulamin organizacyjny, zakresy czynności poszczególnych pracowników, opisy stanowisk, ustalone zostały zasady współpracy pomiędzy Zespołami/stanowiskami, sposoby przekazywania informacji i dokumentowania działań. Określona została również misja Ośrodka, zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zasady opracowywania pakietów usług i świadczeń.

Zadanie 1 jest realizowane we współpracy z ekspertami zewnętrznymi legitymującym się doświadczeniem w realizacji procesu wdrażania usprawnień w OPS i doświadczeniem w pracy w pomocy społecznej oraz znajomością modelu organizacji usług o określonym standardzie w gminie, standardu pracy socjalnej, usług opiekuńczych, interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego.

Realizacja pracy socjalnej i usług wg przyjętego modelu wypracowanego w ramach Zadania 1 nastąpi od 1 października 2018 r.

Od 1 września 2018 r. rozpocznie się realizacja Zadania 2, która potrwa do 31 października 2019 r.: Wdrożenie i monitorowanie zmian reorganizacyjnych w GOPS.