Jesteś tutaj:

Stypendium na rok szkolny 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium w roku szkolnym 2018/2019 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc sierpień 2018 r. Wypełnione wnioski należy składać w dniach od 1 do 15 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, piętro II pokój nr 5.

Wniosek 2018 r. (pdf)

Załączniki do wniosku – stypendium wrzesień 2018 r. (pdf)

Katalog – wydatki szkolne (pdf)

 

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”

Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w lata 2018–2020 realizuje projekt pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Przyznane dofinansowanie: 2.570.315,70 zł.

Cel:

Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównywanie szans społeczno– edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy wiejskiej Gorlice poprzez utworzenie
i prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z 4 filami do 2020 r.

Organizacja placówki:

Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w szkole podstawowej w Stróżówce wraz z 4 filiami w szkołach w: Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance i Ropicy Polskiej.

Łącznie placówka dysponuje 87 miejscami wsparcia, w tym:

 • Stróżówka – 20 miejsc,
 • Dominikowice – 12 miejsc,
 • Klęczany – 15 miejsc,
 • Kobylanka – 15 miejsc,
 • Ropica Polska – 25 miejsc.

Placówka pracuje w systemie nieferyjnym, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferta placówki:

Uczestnicy placówki będą mogli skorzystać z bogatej i szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia opiekuńcze, psychologiczne, logopedyczne, z robotyki i informatyki, kompensacyjne, korekcyjne, teatralne, muzyczne, zajęcia sportowe, muzyczne i ogrodnicze oraz nauka pływania. Organizowane będą także cyklicznie wyjazdy edukacyjno – kulturalne np. do Krakowa, Warszawy, Zatoru, nie zabraknie również wspólnych kolonijnych wyjazdów, np. nad morze.

Udział we wszystkich zajęciach jest BEZPŁATNY. Ponadto, wszystkie dzieci będą mieć zapewniony posiłek, odpowiedni do pory zajęć.

Kto może korzystać z placówki:

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież, które spełniają następujące warunki formalne:

 1. Zamieszkiwanie na terenie gminy wiejskiej Gorlice,
 2. Wiek do 18 lat.

Pierwszeństwo przyjęcia do placówki będą mieć:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (waga 10 pkt),
 2. osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną lub intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi lub całościowymi (waga 10 pkt),
 3. osoby objęte asystenturą (waga 8 pkt),
 4. osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa (waga 10 pkt),
 5. dzieci / młodzież z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje (waga 5 pkt),
 6. dzieci / młodzież z rodzin, w których osoba bezrobotna posiada ustalony III profil pomocy (waga 3 pkt),
 7. osoby korzystające z pomocy społecznej waga (2 pkt),
 8. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (waga 10 pkt),

W ramach prowadzonej rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet
i mężczyzn oraz niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje:

Szczegółowe informacje dot. działalności placówki wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się na stronie internetowej podmiotu prowadzącego placówkę, tj.: Stowarzyszenia Kulturalno  – Oświatowego Wsi Dominikowice –  www.skowd.pl

Zapraszamy do udziału!

Stypendium szkolne 2017/2018 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2018 r. Oświadczenie o zmianie dochodów należy złożyć do dnia 10 maja 2018 r. w GOPS Gorlice ul. Łukasiewicza 6, piętro II pokój nr 5.

Oświadczenie (pdf)

Za życiem

Realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach programu ,, Za życiem”

Informator pomoże Ci przygotować na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się jakie przysługują Ci: prawa, badania, rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

GDZIE? Potrzebne Informację pozyskać możesz w OPS, w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach , w przychodniach zdrowia, od asystenta rodziny.

KTO? Kto może skorzystać z uprawnień:
Rodziny w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

 • ciężkie nieodwracalne upośledzenie,
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
  • Kobiety które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
  • Kobiety których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, Kobiety które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
   • poronienia
   • urodzenia dziecka niezdolnego do życia
   • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

JAK SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ? Zaświadczenie jest podstawą do skorzystania z uprawnień. Zaświadczenie potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:
Ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia, posiadającego tytuł specjalisty położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ: Wystarczy zgłosić się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej.

1. Okres okołoporodowy badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna), od 4–9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe)oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do porodu położne będą przygotowywać kobiety do porodu i rodzicielstwa. Noworodek będzie miał zapewnioną opiekę neonatologiczną. Wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne).

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
Pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, pomoc psychologiczna dla rodziców, rehabilitacja lecznicza, zakup leków poza kolejnością, opieka nad dzieckiem podczas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa) w dziennych ośrodkach wsparcia, w placówkach systemu oświaty (np. szkołach), przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego, opieka paliatywna i hospicyjna, kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze).

3. Jednorazowe świadczenie wysokości 4000 zł

 • komu przysługuje? Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód
 • Kiedy złożyć wniosek? Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony!
 • Jakie warunki musisz spełniać? Matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

INNE ŚWIADCZENIA
Świadczenia pieniężne: 
zasiłek stały
zasiłek okresowy
zasiłek celowy

Świadczenia niepieniężne:

praca socjalna
ośrodki wsparcia
usługi opiekuńcze
poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne, prawne

 

Szczegóły dotyczące świadczeń znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późń. zm.)

Informator (pdf)

Do góry