Jesteś tutaj:

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Grybowie

KIM JESTEŚMY?

Ośrodek ŚOPiPDiM to miejsce, gdzie pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów zdrowia psychicznego (bez psychiatry), który jest fragmentem tworzącego się środowiskowego modelu leczenia w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Zadaniem naszego nowo powstałego ośrodka jest być blisko pacjenta i jego rodziny, myśleć o jego problemach możliwie szeroko (systemowo), interesować się nie tylko jego zaburzeniem psychicznym, ale także jego życiem, zadaniami rozwojowymi, funkcjonowaniem szkolnym czy rówieśniczym.

CO ROBIMY?

 • Prowadzimy psychoterapię indywidualną i psychoterapię rodzinną
 • Prowadzimy porady psychologiczne i diagnozę psychologiczną
 • Prowadzimy psychoterapię grupową oraz sesje wsparcia psychospołecznego
 • Świadczymy również wizyty domowe i środowiskowe

KOMU POMAGAMY?

 • dzieciom i młodzieży (do 21 r.ż. jeśli uczą się jeszcze w szkołach ponadpodstawowych)
 • ich rodzinom
 • oraz otoczeniu (prowadzimy konsultacje na rzecz innych profesjonalistów pracujących z tymi osobami i ich rodzinom).

ul. Kościuszki 2,30-330 Grybów

+ 48 530 253 251

e-mail: dim.grybow@cmdv.pl

Ulotka_DiM_Grybów

KLUB SENIOR+ INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gorlicach informuje, że w związku z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WP-VII.1412.4.2020  z dnia 21.05.2020 r. zostaje wznowiona działalność i otwarcie  placówki Klub Senior + w Bystrej od dnia 25.05.2020 r.

Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny zgodnie z wytycznymi i zaleceniami  dotyczącymi  rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19  wywołanej wirusem SARS- CoV-2  Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019- 2020”.

1.  Wymagania niezbędne:
 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2.  Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 3. komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi (np. język migowy).
 4. kurs pierwszej pomocy
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na stanowisku Asystent Osoby Niepełnosprawnej w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.” będzie świadczyła usługę, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe );
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy ).

Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00.

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

4.  Warunki pracy i płacy:
 1. Umowa zlecenie lub umowa o pracę. Usługa realizowana w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (max. 30 godzin na jednego uczestnika Programu).
 2. Praca na terenie Gminy Gorlic (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb).
5.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, czy szkolenia,
 4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w GOPS”.
6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: GOPS, 38-300 Gorlice, ul. Łukasiewicza 6 w terminie do dnia 31.05.2020 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

* KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO

informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych – kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach z siedzibą Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice, adres e-mail: gops.gorlice@post.pl , tel. 18 353 75 74.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres e-mail: gops.gorlice@post.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych (zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

Nabór ofert na stanowisko koordynatora projektu „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice FENIKS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie , Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach na podstawie Pełnomocnictwa Wójta Gminy Gorlice ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko koordynatora projektu ” Placówka  wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice  FENIKS ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie , Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Opis przedmiotu naboru:

Przedmiotem naboru jest pełnienie w okresie od podpisania umowy do 30.10.2020 r. obowiązków koordynatora projektu Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00 , w ramach umowy cywilno-prawnej , realizowanego pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie , ul. Jasnogórska 11 , 31-358 Kraków a Gminą Gorlice z siedzibą w Gorlicach , ul. 11 Listopada 2 , 38-300 Gorlice, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.

1) Do obowiązków koordynatora projektu należeć będzie w szczególności:
a) koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie wniosku, kontakty z Instytucją wdrażającą , organizacją pożytku publicznego, której zostanie zlecone zadanie,

 1. b) nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i finansami,
 2. c) nadzór nad prawidłowym rozliczeniem i wydatkami związanymi z realizacją projektu , zgodnie z wytycznymi RPO WM , współpraca z działem księgowości ( w tym przygotowywanie wniosków o płatność  ),
 3. d) poddawanie się kontroli,
 4. e) prowadzenie działań monitorujących realizację projektu – organizowanie spotkań zespołu projektowego , protokołowanie zebrań , przygotowanie końcowego raportu ,
 5. f) promocja projektu – redagowanie ogłoszeń i informacji nt. realizacji projektu , zamieszczanych w środkach masowego przekazu ( strona internetowa szkoły , gminy , lokalna prasa),
 6. g) i inne zadania wynikające z projektu.

2) Koordynator projektu  zatrudniony zostanie  w ramach umowy zlecania . Rozliczenie będzie następować miesięcznie na podstawie prowadzonej Karty Czasu Pracy , oraz prawidłowo wystawionego rachunku.

 

II. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Koordynator projektu ściśle współpracuje z Zespołem Projektowym i podlega bezpośrednio Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach posiadającemu Pełnomocnictwo Wójta Gminy Gorlice do realizacji projektu , odpowiedzialnego za utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży , zatrudniającego personel , podpisującego umowy z kontrahentami.

2) Koordynator projektu przygotowuje wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem , weryfikuje poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników poprzez aplikację SL 2014-2020,oraz prowadzi monitoring uczestników wprowadzając ich dane do bazy w aplikacji SL.

 

III. Termin obowiązywania umowy o pracę – od daty podpisania umowy do 30.10.2020 r.

IV. Wymagania względem kandydata na stanowisko koordynatora:

1) W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadają doświadczenie w zarządzaniu Projektami UE
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych ,
 • posiadają znajomości pakietu MS Office , obsługi aplikacji SL 2014, obsługi generatora e-RPO, znają zasady i wytyczne dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w szczególności RPO WM 2014 – 2020, PO WER;
 •  nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.

2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ” spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki kandydat na stanowisko koordynatora spełnił.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru . Oferta powinna zawierać datę  sporządzenia , adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu , numer PESEL/NIP , czytelny podpis oferenta.

 

VI. Miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Projekt RPMP.09.02.01-12-0356/17 Koordynator projektu ” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy wiejskiej Gorlice FENIKS „, lub pocztą  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 38-300 Gorlice , ul. Łukasiewicza 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2020 r. do godziny 13 00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Realizator Projektu może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert:
Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto miesięcznie ( umowa cywilno-prawna) – 80 %
2) Dodatkowe kwalifikacje , odbyte kursy , szkolenia pomocne w koordynowaniu projektu , poza określonym minimum – 20 %

VIII. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy z oferentem , który podał najniższą cenę , ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

IX. Załączniki:
1) Formularz – wynagrodzenie miesięczne
2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.
3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.
4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 

 

Gorlice,18.05.2020 r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

wz
Sławomir Sikora

Starszy Specjalista

 

Załączniki (pdf)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

 

W wyniku przeprowadzonego przez Komisję naboru kandydatem na w/w stanowisko wybrana została Pani Katarzyna Szura, zam. w  Bystrej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Katarzyna Szura spełniła wszystkie wymogi formalne, zawarte w ogłoszeniu o naborze, uzyskała najwyższą ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej wiedzy merytorycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.

 

Gorlice, dnia  15 maja  2020 r.

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje,
że od dnia 18.05.2020 r. (poniedziałek) tut. Ośrodek pracuje w godzinach:

 • każdy poniedziałek od 7.30 do 18.00
 • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

KLUB SENIOR+ INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gorlicach informuje, że w związku z poleceniem oraz Decyzją Nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r.  od dnia 11.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r.  zostaje czasowo zawieszona działalność placówki Klub Senior+ w Bystrej.

Zajęcia zostają zawieszone z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19  wywołanej wirusem SARS- CoV-2 .

Do góry