Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

 ROZDZIAŁ  I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

§ 1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, zwany dalej „Ośrodkiem’’ jest  jednostką organizacyjną  Gminy Gorlice nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa  powołana do realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej nałożonych ustawami lub na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Nadzór bieżący nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Gorlice.

§ 2
Ośrodek działa na podstawie:
1.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm.),
2.ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn. zm.),
3.ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 , poz. 2255 z późn. zm.),
4.ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r.Nr.86, poz.732 z późn. zm.),
5.innych przepisów dotyczących jednostek pomocy społecznej i jednostek  budżetowych,
6.uchwały Nr X /61 /90 Gminnej Rady Narodowej w Gorlicach z dnia  28.02 1990 r  w sprawie  powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach,
7.innych  uchwał Rady Gminy Gorlice, 8.niniejszego Statutu.

§ 3
1.Siedziba Ośrodka znajduje się w Gorlicach pod adresem 38-300 Gorlice, ul. Biecka 6a.
2.Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Gorlice.
3.Ośrodek nosi nazwę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4.Ośrodek przy znakowaniu akt stosuje skrót  GOPS.
ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA  OŚRODKA

§ 4
Celem działalności Ośrodka jest:
1.zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
2.prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową skierowaną  na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
3.doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem.

§ 5
Zadania Ośrodka obejmują:
1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2.analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3.dokonywanie analiz stanu pomocy społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,
4. zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
5. integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
6. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami  świadczeń,
7. świadczenie usług opiekuńczych  adekwatnych do potrzeb w tym zakresie,
8. projektowanie budżetu w zakresie zadań  statutowych,
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA  I ZARZĄDZANIE

§ 6
1. Kierownik kieruje pracą Ośrodka, ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Stosunek pracy z wyłonionym w drodze konkursu Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy.
3. Bezpośrednim przełożonym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy.
4. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, wprowadza regulaminy, polecenia służbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Kierownika Ośrodka  wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach  z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w tym także z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z upoważnienia Wójta Gminy.
6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.
7. Kierownik wykonuje  czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 7
1. Strukturę Ośrodka tworzą:
a) Dział  Pomocy Środowiskowej
b) Dział Świadczeń
c) Dział Świadczeń Rodzinnych
d) Dział Finansowo – Księgowy
e) Samodzielne stanowiska.

§ 8
Szczegółową strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz  wykaz stanowisk określa regulamin organizacyjny sporządzony i zatwierdzony przez Kierownika GOPS, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Wójta Gminy.

§ 9
Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka  reguluje ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
ROZDZIAŁ IV. ZASADY  GOSPODARKI  FINANSOWEJ

§ 10
1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dla jednostek budżetowych oraz posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
2. Podstawą  gospodarki finansowej Ośrodka  jest plan finansowy opracowany przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony  przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

§ 11
Działalność Ośrodka finansowana jest:
1. z budżetu gminy,
2. z dotacji celowych budżetu państwa,
3. z innych dopuszczalnych prawem źródeł.

 

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 13
1. Zmiany w Statucie wymagają  trybu właściwego dla jego uchwalania.
2. Sprawy nieuregulowane w statucie normują ustawy.

§ 14
W sprawach  nieuregulowanych  w statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.