Aktualności

Opieka wytchnieniowa

W związku z planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa ”  zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), którego celem  jest m. in. wsparcie społeczne osób  niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość składania wniosków przez osoby, których członkowie rodzin lub bezpośredni opiekunowie wymagają doraźnego wsparcia  w formie opieki wytchnieniowej do końca  miesiąca lipca 2019 r.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

STYPENDIUM SZKOLNE- II półrocze

Termin składania oświadczeń:
Od 1 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Załączniki wymagane przy ubieganiu się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – STYPENDIUM SZKOLNEGO – II PÓŁROCZE maj 2019 r. przez rodzica lub opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia:

 1. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjalnej potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2018/2019, a w przypadku dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – kserokopia legitymacji szkolnej.
 2. Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2019 r.:
  a) Zaświadczenie o dochodzie netto z pracy za miesiąc kwiecień 2019 r.,
  b) Odcinek z kwotą netto pobieranej renty/emerytury za miesiąc kwiecień 2019 r.
  c) Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny, zasiłek stały, zasiłek okresowy (jeżeli był wypłacany w kwietniu i maju 2019 r.), świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny,
  d) Alimenty (kserokopia wyroku sądu lub decyzji z funduszu alimentacyjnego),
  e) Wysokość stypendium socjalnego, gdy w skład rodziny wchodzi pełnoletnie dziecko pobierające stypendium na studiach – kserokopia decyzji,
  f) Nakaz płatniczy za 2019 rok lub zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego,
  g) Dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za miesiąc kwiecień 2019 r..
  h) Zaświadczenie o wysokości chorobowego z KRUS za miesiąc kwiecień 2019 r.,
  i) Oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP jako osoba bezrobotna, jeżeli w skład rodziny wliczane są pełnoletni członkowie rodziny, niepracujący i zarejestrowani w PUP,
  j) Jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania oraz:
  − Jeżeli działalność jest rozliczana na zasadach ogólnych należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2018 rok oraz zaświadczenie z ZUS (lub KRUS) o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2018 rok,
  − Jeżeli działalność jest rozliczana w formie ryczałtu za dochód przyjmuje się kwotę dochodu netto za miesiąc kwiecień 2019 r., zadeklarowaną w oświadczeniu przez osobę prowadzącą działalność.
 3. Zaświadczenie ze szkoły wyższej lub decyzja o przyjęciu na studia, gdy w skład rodziny wchodzi pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę w szkole wyższej.
  WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA będą przyjmowane w okresie od 1 do 10 maja 2019 r. w siedzibie GOPS II p. pok. 5.
  Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat wypełniają wniosek na siebie.
  Stypendium szkolne przysługuje wówczas gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego (pdf)
OŚWIADCZENIE o zm. dochodów – stypendium maj 2019 (pdf)

Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-4/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli dla placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137291

Postępowanie unieważniono ze względu na brak ofert. 

Stypendium na rok szkolny 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium w roku szkolnym 2018/2019 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc sierpień 2018 r. Wypełnione wnioski należy składać w dniach od 1 do 15 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, piętro II pokój nr 5.

Wniosek 2018 r. (pdf)

Załączniki do wniosku – stypendium wrzesień 2018 r. (pdf)

Katalog – wydatki szkolne (pdf)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach ogłasza nabór na wolne stanowisko

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w ramach projektu

„Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Gorlice” ­ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.),
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
 7. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. dobra znajomość : ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 9. wysoka kultura osobista,
 10. umiejętność pracy z petentem.
  Wymagania dodatkowe:
  1.umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
  2.umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
  3.umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
  4.umiejętność planowania pracy, operatywność,
  5.umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
 11. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 12. wykonywanie czynności związanych z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,
 13. praca socjalna na wyznaczonym terenie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ,
 14. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 15. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy
 16. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 17. współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi
 18. Wymagane dokumenty:
 19. list motywacyjny,
 20. życiorys zawodowy – (CV) odręcznie podpisany,
 21. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 22. kserokopie świadectw pracy,
 23. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
 24. oświadczenie o niekaralności,
 25. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 26. wypełniony kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , 38-300 Gorlice w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” w Gorlicach w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Dokumenty , które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 353 75 74
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie www.gops.gorlice.pl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego (pdf)
kwestionariusz-osobowy-i-oswiadczenie (pdf)

Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-3/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym  w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli i elementów wyposażenia placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz doświadczenia
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – oświadczenie 
Załącznik do OPZ – lokalizacja dostaw

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono:
P.H.U.P. „AKMA” Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, Niedomice, cena ofertowa – 37.945,50 zł

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”

Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w lata 2018–2020 realizuje projekt pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Przyznane dofinansowanie: 2.570.315,70 zł.

Cel:

Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównywanie szans społeczno– edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy wiejskiej Gorlice poprzez utworzenie
i prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z 4 filami do 2020 r.

Organizacja placówki:

Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w szkole podstawowej w Stróżówce wraz z 4 filiami w szkołach w: Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance i Ropicy Polskiej.

Łącznie placówka dysponuje 87 miejscami wsparcia, w tym:

 • Stróżówka – 20 miejsc,
 • Dominikowice – 12 miejsc,
 • Klęczany – 15 miejsc,
 • Kobylanka – 15 miejsc,
 • Ropica Polska – 25 miejsc.

Placówka pracuje w systemie nieferyjnym, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferta placówki:

Uczestnicy placówki będą mogli skorzystać z bogatej i szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia opiekuńcze, psychologiczne, logopedyczne, z robotyki i informatyki, kompensacyjne, korekcyjne, teatralne, muzyczne, zajęcia sportowe, muzyczne i ogrodnicze oraz nauka pływania. Organizowane będą także cyklicznie wyjazdy edukacyjno – kulturalne np. do Krakowa, Warszawy, Zatoru, nie zabraknie również wspólnych kolonijnych wyjazdów, np. nad morze.

Udział we wszystkich zajęciach jest BEZPŁATNY. Ponadto, wszystkie dzieci będą mieć zapewniony posiłek, odpowiedni do pory zajęć.

Kto może korzystać z placówki:

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież, które spełniają następujące warunki formalne:

 1. Zamieszkiwanie na terenie gminy wiejskiej Gorlice,
 2. Wiek do 18 lat.

Pierwszeństwo przyjęcia do placówki będą mieć:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (waga 10 pkt),
 2. osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną lub intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi lub całościowymi (waga 10 pkt),
 3. osoby objęte asystenturą (waga 8 pkt),
 4. osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa (waga 10 pkt),
 5. dzieci / młodzież z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje (waga 5 pkt),
 6. dzieci / młodzież z rodzin, w których osoba bezrobotna posiada ustalony III profil pomocy (waga 3 pkt),
 7. osoby korzystające z pomocy społecznej waga (2 pkt),
 8. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (waga 10 pkt),

W ramach prowadzonej rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet
i mężczyzn oraz niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje:

Szczegółowe informacje dot. działalności placówki wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się na stronie internetowej podmiotu prowadzącego placówkę, tj.: Stowarzyszenia Kulturalno  – Oświatowego Wsi Dominikowice –  www.skowd.pl

Zapraszamy do udziału!

Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-2/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli i elementów wyposażenia, klocków, zabawek i elementów edukacyjnych oraz artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
Termin składania ofert – 18 czerwca 2018 r., godz. 12.00 (decyduje data i godz. wpływu do GOPS w Gorlicach).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono:

 • w zakresie cz. 1 – NOWA SZKOŁA sp. z.o.o, ul. P.O.W. 25, Łódź, cena ofertowa – 54.500 zł
 • w zakresie cz. 2 – AGNEX sp. z o.o., ul. Michalusa 1, Gorlice, cena ofertowa – 24.000 zł,
 • w zakresie cz. 3 – postępowanie unieważniono z uwagi na przekroczenie limitu dostępnych środków

Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-1/2018

Z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono.

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę: mebli, elementów wyposażenia, artykułów plastycznych oraz materiałów biurowych / piśmienniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu  Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

  • zapytanie ofertowe
  • załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
  • Lokalizacja dostaw – załącznik do OPZ
  • Załącznik nr 2 – formularz oferty
  • Załącznik nr 3 – wykaz doświadczenia
 1. Załącznik nr 4 – oświadczenie.

Link do zamówienia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113784

Termin składania ofert upływa w dniu 01 czerwca 2018r. o godz. 12.00.

Stypendium szkolne 2017/2018 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2018 r. Oświadczenie o zmianie dochodów należy złożyć do dnia 10 maja 2018 r. w GOPS Gorlice ul. Łukasiewicza 6, piętro II pokój nr 5.

Oświadczenie (pdf)

Do góry