Wsparcie finansowe GOPS 2021

baner

W 2021 r. Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Gorlice środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 174 466 zł na wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi zadań m.in. w zakresie udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, dożywiania dzieci, przyznawania i wypłacania zasiłków stałych a także opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja przeznaczona może być także na obsługę zadań m.in. w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną a także prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jak również na realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.