Wsparcie finansowe GOPS 2024

baner

W 2024 r. Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Gorlice środki finansowe w formie dotacji celowej  z budżetu państwa w wysokości 219 737,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej.  Dotacja przeznaczona zostanie na wydatki bieżące,  na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na :

  • 174 834 zł na dofinasowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej
  • 44 903 zł na dofinasowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacja dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi zadań m.in. w zakresie udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, dożywiania dzieci, przyznawania i wypłacania zasiłków stałych a także opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja przeznaczona może być także na obsługę zadań m.in. w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,  prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jak również na realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Okres realizacji zadania: 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.

Wartość dofinasowania: 219 737,00 zł

Całkowita wartość dofinasowania: 274 671,25 zł

Dofinansowano ze środków budżetu państwa