Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Dodatki – 2022 r.

baner

Gmina Gorlice otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 44 412,00 zł, która ma za zadanie wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej .

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r.

Wartość dofinasowania : 44 412,00 zł /słownie czterdzieści cztery tysiące czterysta dwanaście złotych 00/100/.

Całkowity koszt zadania: 55 515,00 zł /pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 00/100/

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.