Pomoc społeczna

Kryteria wymagane do ubiegania się o pomoc
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe ustalone zgodnie z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r., upoważniające do ubiegania się o pomoc finansową wynosi:
 • dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 776,00 zł.,
 • dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł.
 • dla rodziny, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych wyżej powodów (np. bezrobocie, bezdomność itd.) lub innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy.
W ramach Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tut. Ośrodek świadczy pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % wskazanego wyżej kryterium dochodowego.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Wymagane dokumenty
Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej wszczyna się na podstawie wniosku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty o uzyskiwanych miesięcznych dochodach tj.:
 • w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanym miesięcznym dochodzie netto;
 • świadczeniobiorców ZUS/KRUS – odcinek renty bądź emerytury,
 • osób bezrobotnych – zaświadczenie z PUP w Gorlicach,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Gorlicach o formie opodatkowania, dowód opłacania składek ZUS oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miasta w Gorlicach,
 • osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o  wielkości gospodarstwa (w tym hektarów przeliczeniowych),
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni wyższej (w przypadku uczelni wyższej wymagane jest zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium).
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wniosek można składać bezpośrednio u pracownika socjalnego bądź drogą korespondencyjną na adres ośrodka.
Formy pomocy
  Świadczeniami z pomocy społecznej są:
I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
 1. zasiłek stały – przysługuje :
 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta lat 60, mężczyzna lat 65) lub niepełnosprawności (w stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł.
 1. zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
 Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
 Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20. miesięcznie.
 1. zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego a także klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy lub zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
II ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
Świadczeniami z pomocy społecznej są również świadczenia niepieniężne:
 •  praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • mieszkanie chronione,
 • schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze.