Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”

Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w lata 2018–2020 realizuje projekt pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Przyznane dofinansowanie: 2.570.315,70 zł.

Cel:

Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównywanie szans społeczno– edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy wiejskiej Gorlice poprzez utworzenie
i prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z 4 filami do 2020 r.

Organizacja placówki:

Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w szkole podstawowej w Stróżówce wraz z 4 filiami w szkołach w: Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance i Ropicy Polskiej.

Łącznie placówka dysponuje 87 miejscami wsparcia, w tym:

 • Stróżówka – 20 miejsc,
 • Dominikowice – 12 miejsc,
 • Klęczany – 15 miejsc,
 • Kobylanka – 15 miejsc,
 • Ropica Polska – 25 miejsc.

Placówka pracuje w systemie nieferyjnym, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferta placówki:

Uczestnicy placówki będą mogli skorzystać z bogatej i szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia opiekuńcze, psychologiczne, logopedyczne, z robotyki i informatyki, kompensacyjne, korekcyjne, teatralne, muzyczne, zajęcia sportowe, muzyczne i ogrodnicze oraz nauka pływania. Organizowane będą także cyklicznie wyjazdy edukacyjno – kulturalne np. do Krakowa, Warszawy, Zatoru, nie zabraknie również wspólnych kolonijnych wyjazdów, np. nad morze.

Udział we wszystkich zajęciach jest BEZPŁATNY. Ponadto, wszystkie dzieci będą mieć zapewniony posiłek, odpowiedni do pory zajęć.

Kto może korzystać z placówki:

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież, które spełniają następujące warunki formalne:

 1. Zamieszkiwanie na terenie gminy wiejskiej Gorlice,
 2. Wiek do 18 lat.

Pierwszeństwo przyjęcia do placówki będą mieć:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (waga 10 pkt),
 2. osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną lub intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi lub całościowymi (waga 10 pkt),
 3. osoby objęte asystenturą (waga 8 pkt),
 4. osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa (waga 10 pkt),
 5. dzieci / młodzież z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje (waga 5 pkt),
 6. dzieci / młodzież z rodzin, w których osoba bezrobotna posiada ustalony III profil pomocy (waga 3 pkt),
 7. osoby korzystające z pomocy społecznej waga (2 pkt),
 8. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (waga 10 pkt),

W ramach prowadzonej rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet
i mężczyzn oraz niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje:

Szczegółowe informacje dot. działalności placówki wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się na stronie internetowej podmiotu prowadzącego placówkę, tj.: Stowarzyszenia Kulturalno  – Oświatowego Wsi Dominikowice –  www.skowd.pl

Zapraszamy do udziału!