Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłki dla opiekunów na rok 2023

baner

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia „Za życiem” finansowane są ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej. Wysokość dotacji w 2023 r. wynosi 8 282 228,75, zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych 75/100) w ramach działu 855, rozdziału 85502, § 2010 klasyfikacji budżetowej.

KRÓTKI  OPIS       
Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych mają na celu wsparcie rodzin z dziećmi, umożliwiając częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zapewnia wsparcie materialne dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zapewnia jednorazowe świadczenie rodzinie z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

OKRES REALIZACJI ZADANIA: 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 8.282.228,75

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  8.374.228,75 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA