Jesteś tutaj:

Wypłaty świadczeń 2023

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1
38-300 Gorlice
I.2023 r. 20.01.2023 r. 23.01.2023 r. 23.01.2023 r.
II.2023 r. 21.02.2023 r. 23.02.2023 r. 23.02.2023 r.
III.2023 r. 21.03.2023 r. 23.03.2023 r. 23.03.2023 r.
IV.2023 r. 21.04.2023 r. 24.04.2023 r. 24.04.2023 r.
V.2023 r. 22.05.2023 r. 23.05.2023 r. 23.05.2023 r.
VI.2023 r. 21.06.2023 r. 23.06.2023 r. 23.06.2023 r.
VII.2023 r. 21.07.2023 r. 24.07.2023 r. 24.07.2023 r.
VIII.2023 r. 21.08.2023 r. 23.08.2023 r. 23.08.2023 r.
IX.2023 r. 21.09.2023 r. 22.09.2023 r. 22.09.2023 r.
X.2023 r. 20.10.2023 r. 23.10.2023 r. 23.10.2023 r.
XI.2023 r. 21.11.2023 r. 23.11.2023 r. 23.11.2023 r.
XII.2023 r. 18.12.2023 r. 18.12.2023 r. 18.12.2023 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

W wyniku przeprowadzonego przez Komisję naboru kandydatem na w/w stanowisko wybrana została Pani Maria Pyzik, zam. Moszczenica.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Maria Pyzik spełniła wszystkie wymogi formalne, zawarte w ogłoszeniu o naborze, uzyskała najwyższą ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej wiedzy merytorycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.

KLUB SENIOR+ – grudzień 2022

logo programu senior+

Miesiąc grudzień 2022 r. był dla Członków Klubu Senior+ w Bystrej pełen wrażeń, a mianowicie:

 • 6 Grudnia Seniorów odwiedził Mikołaj obdarowując każdego upominkiem
 • zajęcia artystyczne obfitowały w wykonanie różnego rodzaju ozdób choinkowych np. aniołki, łańcuchy na choinkę, pierniczki itp. ubieranie choinki tradycyjnymi ozdobami wcześniej wykonanymi podczas zajęć. Wykonaliśmy także choinkę z wacików kosmetycznych lub satynowej wstążki
 • podczas zajęć kulinarnych zostały przygotowane potrawy wigilijne, które wszyscy wraz z zaproszonymi gośćmi spożywaliśmy na Spotkaniu Wigilijnym w dniu 14 grudnia 2022 r.

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć STYCZEŃ 2023

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
03.01.2023 9.00-17.00 wzajemne składanie życzeń noworocznych oraz oglądanie fotorelacji z odbytych zajęć w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 roku
04.01.2023 9.00-17.00 wzajemne składanie życzeń noworocznych oraz oglądanie fotorelacji z odbytych zajęć w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 roku
05.01.2023 13.00-17.00 wzajemne składanie życzeń noworocznych oraz oglądanie fotorelacji z odbytych zajęć w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 roku
10.01.2023 9.00-17.00 zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie „Skrzata na butelce”
11.01.2023 9.00-17.00 zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie „Skrzata na butelce”
12.01.2023 13.00-17.00 zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie „Skrzata na butelce”
17.01.2023 9.00-17.00 Gimnastyka dla seniora
18.01.2023 9.00-17.00 Zajęcia wokalne – wspólne kolędowanie
19.01.2023 13.00 – 17.00 Gry stolikowe – rozgrywki umysłowe
24.01.2023 9.00 – 17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – „Bałwan ze skarpety”
25.01.2023 9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – „Bałwan ze skarpety”
26.01.2023 13.00 – 17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – „Bałwan ze skarpety”
31.01.2023 9.00-17.00 Gimnastyka dla seniora

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – rusza nabór osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym  uczestników, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym albo
  b) o stopniu umiarkowanym albo
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  505 000 000,00 zł.(pięćset pięć milionów złotych)

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz pomocy  adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego  i wypełnianiu ról społecznych( w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
 3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

W tym celu pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenia osób które  byłyby zainteresowane taką formą wsparcia. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6 i telefonicznie pod nr.tel.18/353-75-74 w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze do dnia 12.01.2023 r.

 

KLUB SENIOR+ w Bystrej Wigilia 2022

logo programu senior+

W dniu 14.12.2022 r. w Klubie Senior+ w Bystrej odbyło się świąteczne spotkanie Wigilijne, którego uczestnikami byli członkowie Klubu Senior+ oraz zaproszeni goście w osobach Wójta Gminy Gorlice Jana Przybylskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Gorlice Mieczysława Skowrona, Kierownika GOPS Sławomira Sikory, sołtysa wsi Bystra Piotra Ostrowskiego, księdza proboszcza  Krzysztofa Waśko oraz przedstawiciela służby zdrowia doktora Marka Lewka. Kapłan odmówił modlitwy, poświęcił opłatki, wszyscy składali sobie życzenia spędzenia świąt w gronie rodziny i najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2023 r. oraz  śpiewano kolędy.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
(Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
 7. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. dobra znajomość : ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 9. wysoka kultura osobista, odporność na sytuacje stresowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z klientem, szczególnie klientem trudnym.
 2. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 3. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
 4. umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 5. umiejętność planowania pracy, operatywność,
 6. umiejętność śledzenia zmian w przepisach,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,
 2. praca socjalna na wyznaczonym terenie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – (CV) odręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Ośrodku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , 38-300 Gorlice w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” w Gorlicach  w terminie do dnia 23.12.2022 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty, które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 353 75 74

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie ww.gops.gorlice.pl

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorlicach

Sławomir Sikora

Kwestionariusz osobowy

Do góry