Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej
http://www.gops.gorlice.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
ul. Łukasiewicz 6,38-300 Gorlice
telefon: +48 18 353 75 74
email: gops.gorlice@post.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.01.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.02.2022 r.

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). 

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony podmiotowe następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz przemieszczać się za pomocą klawisza „TAB”..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Barszcz
e-mail: gops.gorlice@post.pl
Telefon: 18 353 75 74

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach znajduje się przy ul. Łukasiewicz 6 w Gorlicach. W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Nie posiada wejście dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dzwonka w celu wezwania pracownika socjalnego.