Rozwój Pomocy Społecznej 2021

baner

W okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Gorlice realizuje program „Rozwój Pomocy Społecznej” dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego,

Wojewoda przyznaje Gminie Gorlice środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 10 368 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gorlice dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – poprzez organizację konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań. Całkowity koszt zadania 12 960,00 zł.