Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w roku 2024

Diagnoza potrzeb na realizację programu Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością w roku 2024.

16 sierpnia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w roku 2024.Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia  2024r, a na jego realizację zaplanowano kwotę 505 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do ukończenia  16 roku życia posiadające  orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci usług asystenckich w roku 2024, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorlicach (tel. 18 353-75-74)