Rozwój Pomocy Społecznej 2022

baner

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Gorlice realizuje program „Rozwój Pomocy Społecznej” dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego,

Wojewoda przyznaje Gminie Gorlice środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 16.384 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gorlice dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

  1. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – poprzez organizację konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań. Całkowity koszt zadania 20.480 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych).