Aktualności

Wypłaty świadczeń 2022

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1
38-300 Gorlice
I.2022 20.01.2022 r. 21.01.2022 r. 24.01.2022 r. 24.01.2022 r.
II.2022 21.02.2022 r. 22.02.2022 r. 23.02.2022 r. 23.02.2022 r.
III.2022 21.03.2022 r. 22.03.2022 r. 23.03.2022 r. 23.03.2022 r.
IV.2022 20.04.2022 r. 21.04.2022 r. 22.04.2022 r. 22.04.2022 r.
V.2022 19.05.2022 r. 20.05.2022 r. 23.05.2022 r. 23.05.2022 r.
VI.2022 21.06.2022 r. 23.06.2022 r. 23.06.2022 r.
VII.2022 20.07.2022 r. 22.07.2022 r. 22.07.2022 r.
VIII.2022 19.08.2022 r. 23.08.2022 r. 23.08.2022 r.
IX.2022. 21.09.2022 r. 23.09.2022 r. 23.09.2022 r.
X.2022 20.10.2022 r. 24.10.2022 r. 24.10.2022 r.
XI.2022 21.11.2022 r. 23.11.2022 r. 23.11.2022 r.
XII.2022. 16.12.2022 r. 19.12.2022 r. 19.12.2022 r.

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2.100,00 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1.500,00 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice w godzinach 8:00 – 15:00

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 18 353 75 74 w czasie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy w Gorlicach, czyli w godzinach 7:30-15:30.

 

Formularze wniosków dostępne są:
1. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  –https://www.gops.gorlice.net.pl/

Wniosek o dodatek osłonowy (pdf)
Załącznik o dochodach nieopodatkowanych (pdf)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego (pdf)
Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (pdf)
Klauzula informacyjna

2. na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć STYCZEŃ 2022

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
04.01.2022  9.00-17.00 spotkanie noworoczne – składanie życzeń oraz opowieści „Sylwester wczoraj a dziś”.
05.01.2022  13.00-17.00 spotkanie noworoczne – składanie życzeń oraz opowieści „Sylwester wczoraj a dziś”.
11.01.2022 9.00-17.00  zajęcia rękodzieła artystycznego – „Koronkowa bombka”.
12.01.2022  9.00-17.00 zajęcia rękodzieła artystycznego – „Koronkowa bombka”.
13.01.2022  13.00-17.00 zajęcia rękodzieła artystycznego – „Koronkowa bombka”.
18.01.2022 9.00-17.00 – zajęcia kulinarne – pieczenie ciasteczek.
19.01.2022 9.00-17.00 Spotkanie przy kawie z okazji Dnia Babci i Dziadka – miłe wspomnienia z lat ubiegłych.
20.01.2022  13.00-17.00 „Spotkanie z kolędą” – zajęcia wokalne.
25.01.2022  9.00-17.00  zajęcia artystyczne – gwiazdka z włóczki.
26.01.2022 9.00-17.00 zajęcia artystyczne – gwiazdka z włóczki.
27.01.2022 13.00-17.00 zajęcia artystyczne – gwiazdka z włóczki.

W Wigilię i Sylwestra GOPS czynny do 12.00

Informujemy, że w dniach 24.12.2021 r. (Wigila) oraz 31.12.2021 r. (Sylwester), GOPS w Gorlicach czynny będzie w godzinach od 7.30 do 12.00.

Za utrudnienia przeraszamy.

Informacja o naborze kandydatów (Dzienny Dom Seniora w Gorlicach)

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” będąca Realizatorem zadania Publicznego pod tytułem „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 informuje o prowadzonej rekrutacji kandydatów na uczestników DDS, Informacje o naborze wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.wyjdź.z.domu.pl/ddsgorlice oraz w biurze Dziennego Domu Seniora w Gorlicach, ul. Rynek 1.

Klub Senior+ w Bystrej – listopad

logo programu senior+

W miesiącu Listopadzie  2021 r.  Seniorzy z Klubu Senior+ w Bystrej uczestniczyli w:

 • zajęciach rękodzieła artystycznego – podczas spotkań zostało wykonane: makramowy liść, makramowy lampion,
 • zajęciach kulinarnych, gdzie wykazali się zdolnościami kulinarnymi przygotowując drugie danie i surówki,
 • spotkaniu z kosmetyczką – która nakreśliła temat makijażu dla seniorów i zademonstrowała na seniorce,
 • wyjściu do kina na seans pt. „Wilk, Lew i Ja”,
 • spotkaniu andrzejkowym – bawiąc się podczas wróżb i odpoczywając przy kawie i ciastku

Do góry