Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

 1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn.zm)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w programie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi.

Przewidywana liczba uczestników Programu w Gminie Gorlice w edycji 2024 to 6 osób, w tym:

 • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Usługi opieki Wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby nie będące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością, lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

 1. Posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie:
   • Asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 2. Posiadają co najmniej 6-miesięczne, doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 3. Zostaną wskazane przez uczestnika programu w karcie zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ogłasza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dniach od 05.02.2024r. do 16.02.2024 r.

Osoby chętne do uczestnictwa w programie proszone są o składanie kart zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja2024 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Łukasiewicza 6 pok. nr 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. pracy ośrodka tj. 7.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.18 353 75 74 wewn.24.

KLUB SENIOR+ w Bystrej – STYCZEŃ 2024 – relacja

logo programu senior+

Miesiąc styczeń 2024 rok rozpoczęliśmy od wzajemnego składania sobie życzeń noworocznych oraz spotkania przy kawie.

 • Następnie seniorzy uczestniczyli w zajęciach rękodzieła artystycznego, podczas którego wykonali „Świece żelowe” oraz „Zimowy krajobraz na butelce”.
 • Wspólnie oglądaliśmy wywiad kolegi Kazimierza z naszego Klubu Senior+ , który opowiadał o swojej pasji do rzeźby oraz wyklejanych obrazków i wziął udział w projekcie „Senior z pasją”.
 • Trochę relaksu dodało nam czytanie czasopisma Głos Seniora.
 • „Ruch to zdrowie” więc i my ćwiczyliśmy w naszej salce przy pomocy dostępnych przyrządów sportowych.

Czytaj więcej „KLUB SENIOR+ w Bystrej – STYCZEŃ 2024 – relacja”

KLUB SENIOR+ w Bystrej – Harmonogram zajęć LUTY 2024

logo programu senior+

 

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.02.2024 13.00-17.00 Fotorelacja z zajęć styczniowych
06.02.2024  8.00-16.00 Muzykoterapia – śpiewamy znane i lubiane piosenki
07.02.2024 8.00-16.00 Wyjście do kina KOLORY w Gorlicach na seans filmowy pt.” Baby boom, czyli Kogel mogel 5”
08.02.2024 13.00-17.00 Tłusty czwartek – spotkanie przy pączku
13.02.2024  8.00-16.00 Potyczki towarzyskie – gry planszowe
14.02.2024 8.00-16.00 Walentynki – podzielenie się opowieścią jak to było  dawniej za czasów młodości seniorów
15.02.2024 13.00-17.00 Zajęcia sportowe z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.
20.02.2024 8.00-16.00 Zręczni seniorzy – zajęcia z rękodzieła artystycznego.
21.02.2024   8.00 – 16.00 Zręczni seniorzy – zajęcia z rękodzieła artystycznego.
22.02.2024  13.00 – 17.00 Zajęcia sportowe z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.
27.02.2024  8.00-16.00 Zręczni seniorzy – zajęcia z rękodzieła artystycznego.
28.02.2024   8.00 – 16.00 Zręczni seniorzy – zajęcia z rękodzieła artystycznego.
29.02.2024 13.00-17.00 Zajęcia sportowe z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.

Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że podjęto działania zmierzające do rozpoznania potrzeb realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Celem Programu jest wsparcie seniorów w wieku 60 lat i więcej poprzez zapewnienie pomocy m.in. w czynnościach dnia codziennego oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Program zakłada realizację dwóch modułów:

 • Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
  Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmują swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby starszej. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, w drodze uchwały określa Rada Gminy Gorlice.
 • Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
  Wsparcie udzielane w postaci „opieki na odległość” może zostać przyznane osobie w wieku 65 lat i więcej, która ma problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym im potrzebom.
  W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „ opasek bezpieczeństwa”, które są połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce umożliwi połączenie ze stale gotową do interwencji centralą.

Program realizowany będzie do 31.12.2024 r.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Gorlice prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorlicach w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. Zgłoszenia można kierować do dnia 29 stycznia 2024 roku.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – rusza nabór osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 •  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym albo
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaplanował  kwotę  505 mln zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób z niepełnosprawnościami  oraz pomocy  adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnosciami  w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla  uczniów z niepełno sprawnościami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia w tym: na pomocy w:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego  i wypełnianiu ról w rodzinie
 3. wsparcia  uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 4. wsparcia uczestnika w  podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

W tym celu pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenia osób które  byłyby zainteresowane taką formą wsparcia. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6 i telefonicznie pod nr.tel.18/353-75-74 w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze od dnia 15.01 do 02.02.2023 r.

Więcej o projekcie tutaj.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie tutaj.

 

Wypłaty świadczeń 2024

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice
I.2024 r. 22.01.2024 r. 23.01.2024 r. 23.01.2024 r.
II.2024 r. 21.02.2024 r. 23.02.2024 r. 23.02.2024 r.
III.2024 r. 21.03.2024 r. 22.03.2024 r. 22.03.2024 r.
IV.2024 r. 22.04.2024 r. 23.04.2024 r. 23.04.2024 r.
V.2024 r. 21.05.2024 r. 23.05.2024 r. 23.05.2024 r.
VI.2024 r. 21.06.2024 r. 24.06.2024 r. 24.06.2024 r.
VII.2024 r. 22.07.2024 r. 23.07.2024 r. 23.07.2024 r.
VIII.2024 r. 21.08.2024 r. 23.08.2024 r. 23.08.2024 r.
IX.2024 r. 20.09.2024 r. 23.09.2024 r. 23.09.2024 r.
X.2024 r. 21.10.2024 r. 23.10.2024 r. 23.10.2024 r.
XI.2024 r. 21.11.2024 r. 22.11.2024 r. 22.11.2024 r.
XII.2024 r. 18.12.2024 r. 18.12.2024 r. 18.12.2024 r.

KLUB SENIOR+ w Bystrej – grudzień – relacja

logo programu senior+

Miesiąc Grudzień obfitował w różnego rodzaju zagadnienia, a mianowicie:

 • Kilkoro seniorów wzięło udział w premierze wystawy w ramach projektu „Seniorzy w nowej rzeczywistości” opowiadając fotografią o swojej pasji. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe wsi Dominikowice
 • Udział seniorów w prelekcji na temat „ogród Permakulturowy”
 • Członków Klubu Senior+ odwiedził Mikołaj
 • Podczas zajęć artystycznych seniorzy wykonali dawne ozdoby choinkowe, które przyozdobiły naszą choinkę.
 • W okresie przedświątecznym podczas zajęć kulinarnych przygotowaliśmy potrawy

wigilijne , które zostały spożyte podczas spotkania wigilijnego dla członków Klubu Senior+ oraz zaproszonych gości w postaci władz gminy Gorlice, dyrektorów szkół w Bystrej, lekarza, proboszcza, lokalnej władzy oraz członków Gminnej Rady Seniorów.

Do góry