Szansa pracy – nadzieją na lepsze jutro

Projekt programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji zatytułowany  „Szansa pracy – nadzieją na lepsze jutro” realizowany będzie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach na obszarze Gminy Gorlice. Instytucją nadzorującą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach jest gminną samorządową jednostką organizacyjną , należy do gmin rolniczych z dominacją drobnych gospodarstw, składa się z dziesięciu wiosek.
Liczne problemy towarzyszące mieszkańcom gminy Gorlice obejmują swoim zasięgiem coraz większą grupę ludzi oraz coraz młodsze osoby zmuszając ich do szukania różnych form pomocy, w tym korzystania z pomocy GOPS.
Problemy zarówno na poziomie społeczności lokalnej jak i na poziomie rodziny i jednostki, z którymi borykał się GOPS Gorlice spowodowały konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy oraz systemowego zdiagnozowania problemów społecznych w skali gminy. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Gorlice została sporządzona w oparciu  o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, oraz instytucji  i organizacji  współpracujących z GOPS (PUP, Sąd, KPP i inne). Projekt, którego dotyczy opis został opracowany na podstawie problemów nękających społeczność lokalną a mianowicie na podstawie zdiagnozowanych problemów mieszkańców Gminy Gorlice. Był opracowany i realizowany indywidualnie bez partnerów.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkład własny, skierowany jest dla rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa spowodowanego utratą pracy (klientów GOPS długotrwale bezrobotnych).
Celem głównym projektu jest zwiększenie AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY GORLICE-KLIENTÓW GOPS.
Grupą docelową w projekcie na lata 2013-2014 jest 95 osób wieku aktywności zawodowej charakteryzująca się nieadekwatnym poziomem wykształcenia w stosunku do oczekiwań tutejszego rynku pracy. Są to osoby z wykształceniem zawodowym, średnim, podstawowym pozostające bez zatrudnienia.
Realizowany projekt przewiduje w obecnym roku (2013) zorganizowanie instrumentów aktywnej integracji. Ponadto przewiduje się spotkania z psychologiem, który przeprowadzi trening umiejętności psychospołecznych oraz trening rozwoju osobistego. W planie jest również zorganizowanie poradnictwa zawodowego celem nabycia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Informacja o planowanych kursach w 2013 r. zostanie zamieszczona po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy.

Zapraszamy do śledzenia przebiegu realizacji projektu w aktualnościach.