Posiłek w szkole i w domu 2024

baner

W 2024 r. Gmina Gorlice realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 177.600,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, §  2030 klasyfikacji budżetowej.  Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. nieprzekraczające 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Wartość dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2024 r. wynosi 177.600,00 zł. Całkowity koszt zadania 277.600,00 zł.

Umowa nr 37/OPS/D/2024 podpisana w dniu 29 styczeń 2024 r.