Asystent Rodziny 2021

baner

Dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Całkowita wartość zadania – 3.777,17

Kwota dofinansowania – 3.000 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.0.821) zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to usługa dla rodzin z dziećmi, które z różnych powodów przeżywają trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Wsparcie asystenta ma charakter czasowy a współpraca asystenta z rodziną jest dobrowolna, chyba, że o takiej formie pomocy postanowi sąd rodzinny. Rodzina współpracując z asystentem opracowuje plan pracy, określający możliwe do osiągnięcia i ważne dla rodziny, a w szczególności dla dzieci w tej rodzinie, cele oraz działania służące ich realizacji. Efektem takiej pracy ma być poprawa funkcjonowania rodziny, tak aby dzieci w rodzinie miały zaspokojone potrzeby: socjalno – bytowe, bezpieczeństwa, zdrowotne, emocjonalne, psychiczne.

W roku 2021 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Gorlice  środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.
Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia
„Programu asystent rodziny na rok 2021” pracował na stanowisku asystenta rodziny,
proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.