Posiłek w szkole i w domu

baner

 

W 2022 r. Gmina Gorlice realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego. Wojewoda przyznał Gminie Gorlice środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 355 200,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, §  2030 klasyfikacji budżetowej.  Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. nieprzekraczające 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Wartość dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2022 r. wynosi 355 200,00 zł. Całkowity koszt zadania 444 000,00 zł.