Regulamin Rekrutacji FENIKS 2022/2023

Regulamin Rekrutacji

UCZESTNIKÓW  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE „FENIKS” W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

§1

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki naboru uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”.

2.W ramach działania Placówki Wsparcia Dziennego, zwana dalej „Placówką” z siedzibą
w Szkole Podstawowej w Stróżówce oraz czterema filiami zlokalizowanymi w szkołach
w: Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance oraz Ropicy Polskiej przewidzianych jest 87 miejsc, w tym:

1) Stróżówka – 20 miejsc,

2) Dominikowice – 12 miejsc,

3) Klęczany – 15 miejsc,

4) Kobylanka – 15 miejsc,

5) Ropica Polska – 25 miejsc.

3. Grupę docelową działań Placówki stanowią dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny – mieszkańcy gminy wiejskiej Gorlice.

4. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do Placówki można uzyskać u dyrektorów szkół, w których Placówka działa oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zwanego dalej Ośrodkiem.

§2

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

 1. Uczestnik – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu.
 2. Komisja Rekrutacyjna – zespół, w skład którego wychodzą minimum trzy osoby, w tym Kierownik Ośrodka, Koordynator oraz Dyrektor Szkoły.
 3. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

 

§3

ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

 1. Od dnia 01.09.2022 r. upublicznia na stronie internetowej  gops.gorlice.net.pl  dokumenty i formularze związane z procesem rekrutacji dzieci i młodzieży zainteresowanych udziałem w zajęciach organizowanych w Placówce.
 2. Rekrutacja dzieci i młodzieży do Placówki trwać będzie przez dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego oraz przez 2 tygodnie po zakończeniu ferii zimowych, począwszy od dnia 01.09.2022 r.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży zainteresowanej udziałem
  w Placówce, wypełniają w sposób czytelny ankietę rekrutacyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, i składają ją w formie pisemnej do sekretariatów szkół, w których zlokalizowana jest Placówka lub do opiekunów prowadzących zajęcia opiekuńcze w poszczególnych oddziałach Placówki.
 4. Składanie ankiet odbywa się w dni robocze, w godz. pracy poszczególnych szkół
  i oddziałów Placówki (informacje będą podane na stronie internetowej i plakatach
  informacyjnych).
 5. Ankiety złożone w danej edycji będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.
 6. Ankiety rekrutacyjne do Placówki rozpatrywać będzie Komisja Rekrutacyjna w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty złożenia.
 7. O decyzji podjętej przez Komisję Rekrutacyjną rodzic / opiekun prawny zostanie
  poinformowany telefonicznie lub / i w formie e-mail.

 

§4

KRYTERIA UCZESTNICTWA

1. W procesie rekrutacji ustanawia się kryteria formalne uczestnictwa, kryteria premiujące oraz kryteria dodatkowe.

2. Uczestnikiem Placówki mogą być dzieci i młodzież, które z chwilą przystąpienia spełniają kryteria formalne (obowiązkowe), tj.:

 • wiek – od 6 do 18 roku życia,
 • zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej Gorlice.

3. W pierwszej kolejności do udziału w zajęciach zapraszane będą dzieci i młodzież, którzy spełniają następujące kryteria premiujące, tj.:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (waga 10 pkt),
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną lub intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi   lub    całościowymi (waga 10 pkt),
 • osoby objęte asystenturą (waga 8 pkt),
 • osoby korzystające z PO PŻ (waga 10 pkt),
 • dzieci / młodzież z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje   (waga 5 pkt),
 • dzieci / młodzież z rodzin, w których osoba bezrobotna posiada ustalony III profil pomocy (waga 3 pkt),
 • osoby korzystające z pomocy społecznej waga (2 pkt),
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (waga 10 pkt),
 1. Przy ocenie ankiet Komisja Rekrutacyjna, w szczególności w przypadku równej liczby
  punktów, może brać pod uwagę również kryteria dodatkowe (niepunktowane), tj.:
 •  wychowywanie się dziecka w rodzinie niepełnej,
 •  niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży lub zagrożenie niedostosowaniem,
 •  deficyty edukacyjne dzieci,
 •  deficyty w rozwoju emocjonalnym lub społecznym dziecka,
 •  bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.
 1.  W ramach prowadzonej rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet
  i mężczyzn oraz niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

 

§5

ZASADY WYBORU UCZESTNIKÓW PLACÓWKI

 

 1. Uczestnicy rekrutowani będą na podstawie spełnienia kryterium formalnego oraz sumy
  otrzymanej liczby punktów za spełnianie kryteriów premiujących, o których mowa w par. 4 ust.3 niniejszego Regulaminu.
 2. Do Placówki może być zrekrutowany uczestnik, który nie otrzymał punktów za kryteria
  premiujące, ale spełnia kryterium formalne oraz co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych.
 3. W przypadku pojawienia się wątpliwości, co do pierwszeństwa udziału, analiza sytuacji dziecka i jego rodziny może zostać uzupełniona o takie techniki jak rozmowy
  z rodzicami/opiekunami lub pracownikami Ośrodka, szkoły, itp.
 4. Ostateczną decyzję odnośnie zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach bądź wpisania go na listę rezerwową podejmuje Kierownik Ośrodka w toku konsultacji
  z kadrą merytoryczną placówki.
 5. W sytuacjach losowych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy
  i wsparcia, dziecko będzie przyjmowane do Placówki niezwłocznie, tj. w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych, w miarę dostępnych miejsc.
 6. W przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd – otrzymuje ono wsparcie poza wszelką kolejnością.
 7. Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w Placówce z powodu braku miejsc – wpisane zostaną na listę rezerwową – w miarę wolnych miejsc będą one przyjmowane według opisanych wyżej kryteriów rekrutacji, zgodnie z otrzymaną punktacją.
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka do Placówki rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do uzupełnienia i złożenia w terminie 5 dni roboczych niezbędnych dokumentów źródłowych, które będą potwierdzały spełnienie przez dziecko / rodzinę kryteriów premiujących.
 9. W zależności od zaistniałej sytuacji, dokumentami źródłowymi będą:
 1.  zaświadczenie z Ośrodka o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej,
 2.  w przypadku niemożliwości otrzymania ww. zaświadczenia, oświadczenie że rodzina nie korzysta z pomocy społecznej, mimo spełniania kryteriów zawartych w ustawie, ale
  dobrowolnie rezygnuje z oferowanych jej świadczeń,
 3.  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, że rodzice lub opiekunowie dziecka
  pozostają w ewidencji bezrobotnych albo osób poszukujących pracy,
 4.  zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w przypadku dzieci
  przebywających w pieczy zastępczej),
 5.  orzeczenia, opinie, zalecenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 6) opinia pedagoga szkolnego,
 6.  opinia pracownika socjalnego lub asystenta rodziny,
 7.  opinia kuratora rodzinnego,
 8.  opinia funkcjonariusza Policji (dzielnicowego),
 9.  opinia z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego,
 10.  dokumentacja dot. sytuacji zdrowotnej (np. zaświadczenia lekarskie dot.
  zdiagnozowanych zaburzeń zdrowotnych, orzeczenie o niepełnosprawności lub
  orzeczenie równoważne).
 11.  oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające występowanie sytuacji
  problemowych.

 

10. Wszelkie zaświadczenia powinny być dostarczone w oryginale, natomiast w przypadku
opinii, orzeczeń wystarczą kserokopie tych dokumentów – Kierownik Ośrodka w każdej
chwili ma prawo zażądać oryginału – do wglądu.

11. Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach Placówki, będą zobowiązani do wypełnienia następujących dokumentów:

 1.  deklaracja udziału w zajęciach Placówki,
 2.  formularz danych osobowych Uczestnika Placówki,
 3.  oświadczenie Uczestnika Placówki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 4.  zgoda na wykorzystanie wizerunku,
 5.  informacja dotycząca odbioru dziecka z Placówki.
 1. Odmowa złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt. 1 – 3, skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy osób zakwalifikowanych do Placówki.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku i obowiązuje przez czas trwania funkcjonowania placówki.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej: www.gops.gorlice.net.pl
 3.  W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
  Kierownik Ośrodka, od którego decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Regulamin wraz załącznikami (pdf)