Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Dodatki – 2023 r.

baner

Gmina Gorlice otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 28 608,00 zł, która ma za zadanie wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej .

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł miesięcznie.

Wartość dofinasowania z budżetu państwa: 28 608,00 zł /słownie: Dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiem złotych 00/100 /

Całkowity koszt zadania: 52 233,73 zł /słownie: / Pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote 73/100 /

Data podpisania umowy : 25.10.2023 r.