Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn: „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach od dnia 1 września br. prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie.
Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców Gminy Gorlice, niepełnosprawnych, bezrobotnych, biernych zawodowo będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób niesamodzielnych, osób objętych wparciem pomocy społecznej oraz korzystających w POPŻ.
W ramach projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
– poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
– kursy/szkolenia zawodowe,
– staże zawodowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach pok. Nr 8, lub telefonicznie pod numerem (18) 353 75 74 wew. 24.

Dokumenty rekrutacyjne (pdf)

—————————————-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że od 1.09.2016 r. rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice”.
Celem projektu jest wzrost integracji społeczno- zawodowej u 40 osób (28 K i 12 M), w tym co najmniej 4 osoby niepełnosprawne, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie działań aktywnej integracji , nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2018 r. przyczyniające się do ich zdolności do zatrudnienia.
W wyniku podjętych działań zrekrutowano 20 uczestników i uczestniczek projektu w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn.
Ww. uczestników i uczestniczki projektu objęto wsparciem w formie kontraktów socjalnych oraz udzielono wsparcia finansowego.
Od 13.10.2016r rozpoczęło się indywidualne poradnictwo psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe dla 20 uczestników i uczestniczek projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014– 2020.

Ogłoszenie (pdf)

—————————————-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje , że w miesiącu grudniu 2016 r. ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu projektu „ Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wyniku którego został wyłoniony wykonawca , który zorganizuje 5 szkoleń zawodowych dla 20 uczestników i uczestniczek ww. projektu.

W miesiącu luty, marzec 2017 r. będą realizowane następujące szkolenia zawodowe:

 • Szkolenie zawodowe Robotnik Gospodarczy dla 4 osób,
 • Szkolenie zawodowe Florystyka i Bukieciarstwo dla 3 osób,
 • Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 4 osób,
 • Szkolenie zawodowe Kucharz małej gastronomii dla 4 osób,
 • Szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programów komputerowych dla 5 osób.

Uczestnicy i uczestniczki projektu objęci są pomocą materialną oraz nadzorem nad realizacją programu określającego ścieżki reintegracji w ramach kontraktu socjalnego.

W miesiącu styczniu 2017 r. w ramach projektu odbędzie się;
W dniach od 2.01.2017 r. do 5.01.2017 r. – indywidualne poradnictwo psychologiczne
W dniach od 9.01.2017 r. do 20.01.2017 r.- warsztaty rozwoju osobistego
W dniach 30,31 .01.2017 r. – warsztaty,, Work Life balance”.

—————————————-

—————————————-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że 19 uczestników i uczestniczek projektu ( w tym 2 osoby niepełnosprawne) „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 PRO WM na lata 2014-2020 będzie odbywać staże zawodowe w okresie od 1.04.2017 r. do 31.07.2017 r. (4 miesięczne) staż będzie połączony z nauką odbywającą się w środowisku zawodowym u pracodawcy. Uczestnicy i uczestniczki staży zawodowych szczegółowo zapoznają się z programem stażu, otrzymają zwrot kosztów przejazdów na staże oraz otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997.40 zł m-c. Realizatorem staży będzie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Michalusa 4 wyłonione podczas otwartego konkursu ofert w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w Ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Realizator staży dobierze miejsce odbywania staży adekwatnie do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu zgodnie z ich predyspozycjami i kwalifikacjami po szkoleniu.

Ogłoszenie (pdf)

—————————————-

W związku z rozpoczęciem II edycji realizacji projektu pn: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” – dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 RPO WM na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach od dnia 1 lipca do 30 września 2017 r. będzie prowadził rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie.
Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców Gminy Gorlice, niepełnosprawnych, bezrobotnych, biernych zawodowo będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób niesamodzielnych, osób objętych wsparciem pomocy społecznej oraz korzystających z POPŻ.
W ramach projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
– poradnictwo zawodowe i psychologiczne
– kursy/szkolenia zawodowe
– staże zawodowe
Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach pok. Nr 8, lub telefonicznie pod numerem 18/3537574 wew. 24

Ogłoszenie (pdf)

—————————————-

—————————————-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że 18 uczestników i uczestniczek projektu ( w tym 2 osoby niepełnosprawne)”Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania  9.1.1 RPO WM na lata 2014-2020 będzie odbywać staże zawodowe w okresie od 1.04.2018 r. do 31.07.2018r. (4 miesięczne).Staż będzie połączony z nauka odbywającą się w środowisku zawodowym u pracodawcy. Uczestnicy i uczestniczki staży zawodowych szczegółowo zapoznają się z programem stażu, otrzymają zwrot kosztów przejazdów na staże oraz otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997.40 zł. m-c. Realizatorem staży będzie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Michalusa 4 wyłonione podczas otwartego konkursu ofert w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Realizator staży dobierze miejsce odbywania staży adekwatnie do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu zgodnie z ich predyspozycjami i kwalifikacjami po szkoleniu.

Dokument (pdf)

—————————————-

Informacja dotycząca realizacji projektu pn” Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice”.

Czas realizacji projektu – od 1.09 2016 r. do 31.08.2018 r.

Celem projektu jest wzrost integracji społeczno-zawodowej u 40 osób (28 Kobiet i 12 Mężczyzn) w tym co najmniej 4 osoby niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie działań aktywnej integracji, nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego przyczyniającego się do ich zdolności  do zatrudnienia .

Grupą docelową projektu jest 40 osób ( II edycje po 20 osób, planowane 14 kobiet i 6 mężczyzn w każdej edycji) zamieszkujące województwo małopolskie, powiat gorlicki, Gminę Gorlice  w wieku aktywności zawodowej, należące do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.

Główne zadania projektu to:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb reintegracji uczestników
 • realizacja ścieżki integracji i wsparcia społecznego uczestników
 • realizacja wsparcia zawodowego – kursy/szkolenia zawodowe
 • realizacja wsparcia zawodowego – staże

Rekrutacja do I edycji projektu odbyła się we wrześniu i październiku 2016 r. a do II edycji w lipcu, sierpniu i wrześniu 2017 r.

Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu odbywają się w budynkach i pomieszczeniach pozbawionych barier funkcjonalnych i architektonicznych gwarantujący dostęp dla osób niepełnosprawnych w projekcie. Warsztaty i szkolenia uwzględniają podejście równościowe, trenerzy i prowadzący przekazują równą, wysokiej jakości wiedzę wszystkim uczestnikom bez względu na płeć.

Osoby ze znacznym stopniem lub umiarkowanym ,które posiadają orzeczenie o niezdolności do pracy będą również aktywizowane zawodowo a wybrana forma wsparcia wynikać będzie z identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika.

W miesiącach październiku i listopadzie 2016 r. odbyły się :

Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 20 osób ( 2 spotkania po 2 godz. na uczestnika projektu) oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 20 osób (po 1 godz. dla uczestnika projektu). Z każdym uczestnikiem i uczestniczką projektu trzech pracowników socjalnych podpisało kontrakt socjalny oraz objęto uczestników i uczestniczki projektu pomocą materialną w formie zasiłków celowych i okresowych (1.611,50 zł. co miesiąc w 2016 r. , 1.800,00 zł. co miesiąc w 2017 r., 1.385,00 zł. co miesiąc w 2018 r.)

W miesiącu grudniu ogłoszono otwarty konkurs ofert w ramach realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w Ustawie  o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

W miesiącu styczniu 2017 odbyły się warsztaty rozwoju osobistego dla 20 uczestników projektu (2 grupy po 10 osób). Dla uczestników projektu był zapewniony catering. Odbyły się też warsztaty Work life balance (2 grupy po 10 osób). Ponadto w styczniu 2017 r. odbyło się indywidualne poradnictwo psychologiczne + catering dla 20 osób po 1 godz. dla uczestnika. Uczestnicy i uczestniczki projektu na zakończenie ww. warsztatów otrzymali zaświadczenia o ukończeniu.

W miesiącach luty, marzec 2017 r. odbyły się kursy zawodowe dla 20 uczestników. Po diagnozie potrzeb  i predyspozycji uczestników odbyły się następujące kursy:

 • przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (100 godz.)
 • kucharz małej gastronomi (120 godz.)
 • florystyka i bukieciarstwo (50 godz.)
 • sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i programów komputerowych (70 godz.)
 • robotnik gospodarczy (50 godz.)

Uczestnicy projektu otrzymali zwrot kosztów dojazdu na ww. kursy oraz catering. Po ukończeniu kursów każdy uczestnik odbył 4 miesięczny staż. W trakcie stażu zawodowego uczestnicy projektu utrwalali kompetencje nabyte w fazie przygotowania do aktywności zawodowej. Staż był połączony z nauką odbywającą się w środowiskach zawodowych u pracodawcy. Organizacja staży odbywała się zgodnie z Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Każde stanowisko pracy zostało wyposażone w narzędzia niezbędne do wykonywania określonych obowiązków. Osobom uczestniczącym w stażach zostało wypłacone miesięczne stypendium w kwocie 997,40zł netto i zwrot kosztów dojazdu na staż w przypadku stażu po za miejscem zamieszkania. Pracodawcy na koniec staży wystawili pisemną opinię o przebytym stażu każdemu stażyście.

Z uwagi na długoletnia współpracę z lokalnymi pracodawcami staże odbywały się u wiarygodnych i cieszących się dobrą opinią pracodawcy. Po ukończeniu staży 4 osoby zostały zatrudnione na ½ etatu na 3 miesiące na umowę o prace przez pracodawców.

II edycja projektu rozpoczęła się 1 września 2017 r. W miesiącu październiku 201 7r. odbyło się indywidualne poradnictwo zawodowe dla 20 osób (2 spotkania po 2 godz. na osobę )oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 20 osób (2  godz. na osobę). Nowych uczestników projektu objęto wsparciem materialnym w formie zasiłków celowych i okresowych oraz spisano z nimi  kontrakt socjalny .

Ww. projekt cieszy się dużym uznaniem wśród klientów GOPS.

Dokument (pdf)

—————————————-

W związku z rozpoczęciem III edycji realizacji projektu pn: „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” – dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 RPO WM na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach od dnia 1 września do 31 października 2018 r. będzie prowadził rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie.
Celem projektu jest wzrost integracji społeczno- zawodowej u 30 osób (20K, 10M) w tym co najmniej 3 osoby niepełnosprawne .
Projekt skierowany jest do 30 mieszkańców Gminy Gorlice, niepełnosprawnych, bezrobotnych,bezdomnych, biernych zawodowo będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób niesamodzielnych, osób objętych wsparciem pomocy społecznej oraz korzystających z POPŻ.
W ramach projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
– poradnictwo zawodowe i psychologiczne
– kursy/szkolenia zawodowe
– staże zawodowe

Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach pok. Nr 8, lub telefonicznie pod numerem 18/3537574 wew. 24 lub tel. 509 985 731.

Dokument (pdf)

—————————————-

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gorlice”

INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” realizowany jest w latach 2018-2020 w okresie od września 2018 do sierpnia 2020 r.
2. Projekt skierowany jest do osób/rodzin korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Gorlice w imieniu, którego, występuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
4. Celem głównym projektu jest Aktywizacja społeczno-zawodowa 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Gorlice w okresie 24 miesięcy realizacji projektu w tym osób niepełnosprawnych.
5. Udział uczestników projektu w projekcie jest bezpłatny.
6. W okresie trwania projektu zostanie zrekrutowanych ogółem 30 osób, z którymi zostanie podpisana umowa uczestnictwa w projekcie.

UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikiem projektu może być osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie oraz spełniająca następujące warunki:
Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym mieszkająca na terenie Gminy Gorlice
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. Poz. 163 z późn. zm.)lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 z późn.zm.)
b) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz.149 z późn.zm.)
c) osoby niesamodzielne
d) osoby korzystające z POPŻ ( preferowana i mająca odzwierciedlenie w kryterium rekrutacji)
e) osoby, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. O zatrudnieniu socjalnym(Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz 225 z późn. zm.)
f) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
g) osoby niepełnosprawne – min.10 % uczestników projektu.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
1. Wstępna rekrutacja jest prowadzona jest przez pracowników zatrudnionych w GOPS Gorlice
2. Właściwa rekrutacja prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną w składzie:
Koordynator, Specjalista ds. merytorycznych, Kierownik GOPS.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane w wersji elektronicznej przesłane e-mailem lub złożone osobiście w GOPS.
4. Nadzór nad prowadzoną rekrutacją sprawuje Kierownik GOPS.
5. W oparciu o listę kandydatów zostaną wybrane osoby do udziału w projekcie zgodnie z kryteriami oraz punktacją określoną w niniejszym regulaminie, zostanie utworzona lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa potencjalnych uczestników projektu.
6. Nabór do projektu będzie prowadzony na podstawie analizy dokumentów GOPS oraz rekomendacji pracowników i/lub informacji pozyskanych z innych instytucji zajmujących się problematyką pomocy społecznej i dokumentacji PUP.
7. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników projektu do udziału w projekcie dobrane zostaną osoby z listy rezerwowe lub prowadzone będą nabory uzupełniające.
8. Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów zgodnie z następująca punktacją:
a) badanie kwestionariuszem podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym GOPS dot. m.in. aktywności zawodowej, poziomu funkcjonowania w społeczeństwie, motywacji udziału w projekcie (punktowanie w skali 1-5, 1-słabamotywacja, 5-silna motywacja)
b) długość okresu korzystania ze świadczeń GOPS,( 15 pkt – powyżej 5 lat, 10 pkt- od 2-5 lat, 5pkt – 1-2 lat, 3pkt -do 1 roku,
c) Długość okresu zarejestrowania w PUP (15 pkt – powyżej 5 lat, 10 pkt – od 2-5 lat, 5pkt – 1-2 lat, 3pkt – do 1 roku,
d) Status osoby korzystającej z POPŻ (21 pkt.)
e) Status osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoby niepełnosprawnej z niepełnosprawnościami sprężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (22 pkt.)
f) Status Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (23pkt.)
g) Status Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (21pkt.)
9. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu sporządzony zostanie protokół z rekrutacji, który będzie zawierał informację o kryteriach, które zdecydowały o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie.
10. Proces rekrutacji kończy się podpisaniem umowy uczestnictwa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

Załączniki do Regulaminu:
1. Formularz rekrutacyjny
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
5. Oświadczenie o nie uczestniczeniu w innych projektach
Dodatkowo obowiązkowo każdy uczestnik złoży oświadczenie o korzystaniu z POPŻ, oświadczenie o okresie zarejestrowania w PUP jeżeli dotyczy, oświadczenie o nie uczestniczeniu w tym samym okresie w innych projektach oraz inne oświadczenia które pomogą zweryfikować dodatkowo uczestnika projektu.

Regulamin rekrutacji 3 edycja (pdf)

Dokumenty do rekrutacji 3 edycja (pdf)

—————————————-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje , że w dniach od 5.11.2018 r. do 23.11.2018 r. będą prowadzone:
1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 2 godzin na osobę dla 15 uczestników i uczestniczek projektu.
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 15 uczestników i uczestniczek projektu w wymiarze 2 spotkania po 2 godziny na  uczestnika.
 
Wybrane formy wsparcia będą wynikać z indywidualnych potrzeb klientów.
Osoby niepełnosprawne też będą aktywizowane zawodowo.
Indywidualna diagnoza potrzeb  będzie przeprowadzona w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych i umiejętności społeczno- zawodowych wraz z testami w zakresie predyspozycji zawodowych.
Indywidualna diagnoza psychologiczna  będzie przeprowadzona wraz z diagnoza sytuacji życiowej.
—————————————-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w miesiącu listopadzie 2018 r. ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu projektu „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Gminie Gorlice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca , który zorganizuje 4 szkolenia  zawodowe dla 15 uczestników i uczestniczek ww. projektu.
W miesiącu luty, marzec 2019 r. będą realizowane następujące szkolenia zawodowe:
• Szkolenie zawodowe Robotnik Gospodarczy dla 7 osób,
• Szkolenie zawodowe Florystyka i Bukieciarstwo dla 4 osób,
• Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 1 osoby,
• Szkolenie zawodowe Cukiernik dla 3 osób.
Uczestnicy i uczestniczki projektu objęci są pomocą materialną oraz nadzorem nad realizacją programu określającego ścieżki reintegracji w ramach kontraktu socjalnego.
W miesiącu styczniu 2019 r. w ramach projektu odbędą się:
• w dniach od 14 do 25 stycznia – Warsztaty Rozwoju Osobistego
• w dniach 28-29 stycznia – Warsztaty  „Work Life balance”.
 
—————————————-
 
—————————————-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że 13 uczestników i uczestniczek projektu (w tym 2 osoby niepełnosprawne) „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania  9.1.1 RPO WM na lata 2014-2020 będzie odbywać staże zawodowe w okresie od 1.04.2019 r. do 31.07.2019 r. (4 miesięczne). Staż będzie połączony z nauka odbywającą się w środowisku zawodowym u pracodawcy. Uczestnicy i uczestniczki staży zawodowych szczegółowo zapoznają się z programem stażu, otrzymają zwrot kosztów przejazdów na staże oraz otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1017.40 zł za m-c. Realizatorem staży będzie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Michalusa 1/4 wyłonione podczas otwartego konkursu ofert w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizator staży dobierze miejsce odbywania staży adekwatnie do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu zgodnie z ich predyspozycjami i kwalifikacjami po szkoleniu.

—————————————-

W związku z rozpoczęciem drugiej części projektu pn „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1. RPOWM na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. będzie prowadził rekrutację osób chętnych w projekcie. Celem projektu jest wzrost integracji społeczno–zawodowej u 30 osób (20 K, 10 M) w tym co najmniej 3 osoby niepełnosprawne.
Projekt skierowany jest do 30 mieszkańców Gminy Gorlice, niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezrobotnych biernych zawodowo, osób niesamodzielnych, osób objętych wsparciem pomocy społecznej oraz korzystających z POPŻ. W drugiej części projektu 2019/2020 będzie rekrutowanych 15 osób (10 K, 5 M) w tym co najmniej 1K niepełnosprawna. W ramach projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
– poradnictwo zawodowe i psychologiczne
– kursy/szkolenia zawodowe
– staże zawodowe
Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach pok. W 21 lub telefoniczni pod numer 18/3537574 wew.24 lub 509-985-731.

Regulamin rekrutacji 3 edycja (pdf)

Dokumenty do rekrutacji 3 edycja (pdf)

—————————————-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że od 1.09.2019 r. rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice”.
Celem projektu jest wzrost integracji społeczno-zawodowej u 30 osób (20 K i 10 M), w tym co najmniej 4 osoby niepełnosprawne, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie działań aktywnej integracji, nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego w okresie 1.09.2019 r. – 31.08.2020 r. przyczyniające się do ich zdolności do zatrudnienia.
W wyniku podjętych działań zrekrutowano 15 uczestników i uczestniczek projektu w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn w tym 2 K niepełnosprawna i 1 M niepełnosprawnych.
Ww. uczestników i uczestniczki projektu objęto wsparciem w formie kontraktów socjalnych oraz udzielono wsparcia finansowego.
Od 4 do 28 listopada 2019 r. w godz. 16–20 rozpocznie się indywidualne poradnictwo psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe dla 15 uczestników i uczestniczek projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020.

—————————————-

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO–ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH  WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE GORLICE”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

—————————————-

W miesiącu styczniu 2020 r. w ramach projektu odbędą się:
• w dniach od 13 do 24 stycznia – Warsztaty Rozwoju Osobistego
• w dniach 27– 28 stycznia – Warsztaty  „Work Life balance”.

W miesiącach luty, marzec 2019 r. będą realizowane następujące szkolenia
zawodowe:
• Szkolenie zawodowe Robotnik Gospodarczy dla 7 osób,
• Szkolenie zawodowe Florystyka i Bukieciarstwo dla 1 osoby,
• Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 2 osób,
• Szkolenie zawodowe Cukiernik dla 1 osoby.
• Szkolenie zawodowe Wózki widłowe z napędem silnikowym dla 2 osób
• Szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 2 osób
Uczestnicy i uczestniczki projektu objęci są pomocą materialną oraz nadzorem nad realizacją programu określającego ścieżki reintegracji w ramach kontraktu socjalnego.
• Szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 2 osób
Uczestnicy i uczestniczki projektu objęci są pomocą materialną oraz nadzorem nad realizacją programu określającego ścieżki reintegracji w ramach kontraktu socjalnego.
• Szkolenie zawodowe Wózki widłowe z napędem silnikowym dla 2 osób
• Szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 2 osób
Uczestnicy i uczestniczki projektu objęci są pomocą materialną oraz nadzorem nad realizacją programu określającego ścieżki reintegracji w ramach kontraktu socjalnego.

—————————————-

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Gorlice z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. (pdf)

—————————————-

—————————————-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że 12 uczestników i uczestniczek projektu (w tym 2 osoby niepełnosprawne) „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania  9.1.1 RPO WM na lata 2014-2020 będzie odbywać staże zawodowe w okresie od 1.05.2020 r. do 31.08.2020 r. (4 miesięczne). Staż będzie połączony z nauka odbywającą się w środowisku zawodowym u pracodawcy. Uczestnicy i uczestniczki staży zawodowych szczegółowo zapoznają się z programem stażu, otrzymają zwrot kosztów przejazdów na staże oraz otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł. m-c. Realizatorem staży będzie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Michalusa 4 wyłonione podczas otwartego konkursu ofert w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Realizator staży dobierze miejsce odbywania staży adekwatnie do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu zgodnie z ich predyspozycjami i kwalifikacjami po szkoleniu.