Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

baner

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – rusza nabór wniosków do programu.

Minister  Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz.1787 z późn.zm). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Na realizacje zaplanowano kwotę 505 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.)

Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Gmina Gorlice rozważa możliwość przystąpienia w roku 2023 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Gorlice w celu złożenia wniosku na środki finansowe z Programu  w ramach Funduszu Solidarnościowego do właściwego wojewody zobowiązana jest uwzględnić w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług asystencji.

W tym celu pracownicy socjalni dokonują diagnozy w środowisku, które to osoby z niepełnosprawnością, rodzice dzieci niepełnosprawnych lub opiekunowie osób niepełnosprawnych byłyby zainteresowane taką formą wsparcia.

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.