Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Gorlice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicachod 1 czerwca 2018 roku do 31 października 2019 roku realizował projekt pt. „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Gorlice” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 241.786,23 zł.
Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2018 r. do 31.10.2019 r.
Celem głównym projektu było przygotowanie i wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług.
Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez:
1) Zmianę struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej polegającej na wyodrębnieniu 4 zespołów / stanowisk:

 • stanowiska ds. pierwszego kontaktu,
 • zespołu ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny,
 • zespołu ds. realizacji usług i świadczeń pomocy społecznej,
 • zespołu ds. realizacji usług i świadczeń pomocy społecznej – pracownicy socjalni.

2) Optymalne wykorzystanie kwalifikacji i potencjału zatrudnionych pracowników socjalnych dzięki umożliwieniu im koncentracji przede wszystkim na świadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin zgłaszających się do pomocy społecznej oraz zapewnienie możliwości podnoszenia ich kompetencji (szkolenia, superwizje).

Dzięki wdrożeniu usprawnień organizacyjnych i wzmocnieniu potencjału kadrowego projekt przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Główne rezultaty, które zostały osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 • oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od świadczenia pracy socjalnej oraz usług,
 • zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych,
 • poprawa jakości świadczonych usług.

Projekt był realizowany w ramach zadań:

 1. Przygotowanie GOPS do reorganizacji.
 2. Wdrożenie i monitorowanie zmian reorganizacyjnych w GOPS.

Od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. realizowane było Zadania 1: Przygotowanie GOPS do reorganizacji.

Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach powołany został zespół ds. reorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach prac zespołu dokonana została gruntowna analiza obecnej struktury i zadań jakie realizuje GOPS zgodnie z zapisami statutu i regulaminu organizacyjnego jak również:

 • ocena zapotrzebowania na rodzaje usług pomocy i integracji społecznej,
 • ocena zasobów i możliwości ich udostępniania i realizacji,
 • identyfikacja słabych i mocnych stron potencjału GOPS i możliwości podjęcia stosownych działań,
 • określona została misja ośrodka,
 • wyznaczone zostały cele w odniesieniu do realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie oraz realizacji programów wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • dokonano wyboru narzędzi do dokumentowania działań pracowników socjalnych i sposobu badania poziomu obciążeń pracą i dostawano je do lokalnych potrzeb.

W związku reorganizacją sposobu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w strukturze wyodrębnione zostały 3 nowe zespoły oraz stanowisko ds. pierwszego kontaktu, opracowany został nowy regulamin organizacyjny, zakresy czynności poszczególnych pracowników, opisy stanowisk, ustalone zostały zasady współpracy pomiędzy Zespołami/stanowiskami, sposoby przekazywania informacji i dokumentowania działań. Określona została również misja Ośrodka, zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zasady opracowywania pakietów usług i świadczeń.

Zadanie 1 było realizowane we współpracy z ekspertami zewnętrznymi legitymującym się doświadczeniem w realizacji procesu wdrażania usprawnień w OPS i doświadczeniem w pracy w pomocy społecznej oraz znajomością modelu organizacji usług o określonym standardzie w gminie, standardu pracy socjalnej, usług opiekuńczych, interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego.

Realizacja pracy socjalnej i usług wg przyjętego modelu wypracowanego w ramach Zadania 1 została wprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 października 2018 r.

Od 1 września 2018 r. 31 października 2019 r. realizowane było Zadanie 2: Wdrożenie i monitorowanie zmian reorganizacyjnych w GOPS.

Realizacja Zadania 2 obejmowała:

 1. Zatrudnienie pracownika socjalnego na stanowisku ds. pierwszego kontaktu – nowozatrudniony pracownik świadczy pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 26 września 2018 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.
  Powołanie w/w stanowiska usprawniło proces udzielania klientom Ośrodka form wsparcia właściwych do ich sytuacji życiowej.
 2. Powołanie Koordynatorów dla nowoutworzonych Zespołów zadaniowych – kierowali oni pracami swoich zespołów oraz raz na kwartał spotykali się Kierownikiem Ośrodka w celu monitorowania wprowadzonych zmian i w razie potrzeby reagowali na problemy, które wynikają z nowej struktury organizacyjnej.
 3. Zakup doposażenia stanowisk pracy:
 • 6 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym Windows 10, 4 urządzenia wielofunkcyjne – druk czarno-biały, 2 urządzenia wielofunkcyjne – druk kolor, 4 skanery przenośne, rzutnik multimedialny wraz z ekranem,
 • 4 terminale mobilne wraz z oprogramowaniem,
 • 3 biurka, 3 szafy, fotel biurowy,
 • telefon.

4. Zakup i montaż klimatyzacji – w dwóch pomieszczeniach na I piętrze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zainstalowane zostały klimatyzatory oraz agregat zewnętrzny.

5. Szkolenia wraz z kosztami delegacji – miały one na celu podniesienie kwalifikacji kadry i wyposażenie jej w dodatkowe kompetencje adekwatne do nowej formuły działania Ośrodka:
a) dla pracowników – pracownicy socjalni oraz asystent rodziny zatrudnieni w Ośrodku uczestniczyli w 4 szkoleniach z zakresu pracy socjalnej, szkoleniu z obsługi aplikacji do sporządzania elektronicznych wywiadów w terenie, szkoleniu z organizacji czasu pracy oraz szkoleniu z bezpieczeństwa w miejscu pracy:

 • w dniu 18 października 2018 r. szkolenie pn. „Praca socjalna – definicje, cele, zasady, metody oraz narzędzia pracy socjalnej.” w wymiarze 8 godzin dydaktycznych – wzięło w nim udział 3 pracowników socjalnych (2K i 1M) oraz asystent rodziny (1K),
 • w dniu 19 października 2018 r. szkolenie pn. „Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej.” w wymiarze 8 godzin dydaktycznych – wzięło w nim udział 3 pracowników socjalnych (2K i 1M) oraz asystent rodziny (1K),
 • w dniu 28 listopada 2018 r. szkolenie pn. „Zarządzanie czasem pracy” w wymiarze 8 godzin dydaktycznych – wzięło w nim udział 3 pracowników socjalnych (2K i 1M) oraz asystent rodziny (1K),
 • w dniu 30 listopada 2018 r. szkolenie z zakresu aplikacji Wywiad Plus (aplikacja umożliwiająca przeprowadzanie przez pracowników socjalnych elektronicznych wywiadów w terenie) – wzięło w nim udział 10 pracowników socjalnych (9K i 1M),
 • w dniu 17 grudnia 2018 r. szkolenie pn. „Wybrane narzędzia pracy socjalnej wykorzystywane w pracy z trudnymi klientami”
  – w wymiarze 8 godzin dydaktycznych – wzięło w nim udział 2 pracowników socjalnych (1K i 1M),
 • w dniu 25 kwietnia 2019 r. szkolenie pn. „Fachowa i niezawodna współpraca instytucji w obszarze pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.” w wymiarze 8 godzin dydaktycznych – wzięło w nim udział 3 pracowników socjalnych (2K i 1M) oraz asystent rodziny (1K),
 • w dniu 31 lipca 2019 r. szkolenie pn. „Samoobrona a bezpieczeństwo w miejscu pracy. Zajęcia teoretyczno-praktyczne.” w wymiarze 4,5 godzin dydaktycznych – wzięło w nim udział 8 pracowników socjalnych (7K i 1M) oraz asystent rodziny (1K);
  b) dla Kierownika:
 • w dniach 11-14 grudnia 2018 r. szkolenie pn. „Dopalacze i narkotyki w myśl nowych przepisów. Nowe sposoby odurzania się dzieci i młodzieży. Szybka diagnoza i profilaktyka.”,
 • w dniu 17 grudnia 2018 r. szkolenie pn. „Wybrane narzędzia pracy socjalnej wykorzystywane w pracy z trudnymi klientami.” w wymiarze 8 godzin dydaktycznych – Kierownik wziął w nim udział wraz z 2 pracownikami socjalnymi,
 • w dniu 3 października 2019 r. szkolenie w zakresie Kontroli Zarządczej .

6. Superwizje – uczestniczyli w nich pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny, odbywały się w wymiarze 3 godzin miesięcznie od miesiąca października 2018r. Podczas superwizji pracownicy przedstawiali swoje doświadczenia, problemy oraz wątpliwości związane z pracą z klientami pomocy społecznej.

7. Zakup publikacji i oraz prenumerat czasopism mających na celu poszerzenie wiedzy pracowników socjalnych.

8. Ocenę realizacji projektu – w celu zbadania skuteczności zmian wprowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  zaplanowano dwie oceny przeprowadzane przez eksperta zewnętrznego. Efektem oceny były raporty:

 • w miesiącu grudniu 2018 r. – ocena częściowa – raport z dnia 19 grudnia 2018 r.,
 • w miesiącu październiku 2019 r. – ocena końcowa – raport z dnia 28 października 2019 r.