Wsparcie finansowe GOPS 2022

baner

W 2022 r. Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Gorlice środki finansowe w formie dotacji celowej  z budżetu państwa w wysokości 175 032,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona zostanie na wydatki bieżące. Zadanie jest realizowane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Całkowity koszt zadania wynosi 218 790,00 zł Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi zadań m.in. w zakresie udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, dożywiania dzieci, przyznawania i wypłacania zasiłków stałych a także opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja przeznaczona może być także na obsługę zadań m.in. w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,  prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jak również na realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Dotacja może być przeznaczona również na zapewnienie obsługi realizacji zadań polegających na   przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych,  udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, a także  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.