Jesteś tutaj:

Wypłaty świadczeń 2023

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego
ul. Stróżowska 1
38-300 Gorlice
I.2023 r. 20.01.2023 r. 23.01.2023 r. 23.01.2023 r.
II.2023 r. 21.02.2023 r. 23.02.2023 r. 23.02.2023 r.
III.2023 r. 21.03.2023 r. 23.03.2023 r. 23.03.2023 r.
IV.2023 r. 21.04.2023 r. 24.04.2023 r. 24.04.2023 r.
V.2023 r. 22.05.2023 r. 23.05.2023 r. 23.05.2023 r.
VI.2023 r. 21.06.2023 r. 23.06.2023 r. 23.06.2023 r.
VII.2023 r. 21.07.2023 r. 24.07.2023 r. 24.07.2023 r.
VIII.2023 r. 21.08.2023 r. 23.08.2023 r. 23.08.2023 r.
IX.2023 r. 21.09.2023 r. 22.09.2023 r. 22.09.2023 r.
X.2023 r. 20.10.2023 r. 23.10.2023 r. 23.10.2023 r.
XI.2023 r. 21.11.2023 r. 23.11.2023 r. 23.11.2023 r.
XII.2023 r. 18.12.2023 r. 18.12.2023 r. 18.12.2023 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

W wyniku przeprowadzonego przez Komisję naboru kandydatem na w/w stanowisko wybrana została Pani Maria Pyzik, zam. Moszczenica.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Maria Pyzik spełniła wszystkie wymogi formalne, zawarte w ogłoszeniu o naborze, uzyskała najwyższą ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej wiedzy merytorycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – rusza nabór osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym  uczestników, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym albo
  b) o stopniu umiarkowanym albo
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  505 000 000,00 zł.(pięćset pięć milionów złotych)

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz pomocy  adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego  i wypełnianiu ról społecznych( w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
 3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

W tym celu pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenia osób które  byłyby zainteresowane taką formą wsparcia. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6 i telefonicznie pod nr.tel.18/353-75-74 w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze do dnia 12.01.2023 r.

 

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
(Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
 7. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. dobra znajomość : ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 9. wysoka kultura osobista, odporność na sytuacje stresowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z klientem, szczególnie klientem trudnym.
 2. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 3. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
 4. umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 5. umiejętność planowania pracy, operatywność,
 6. umiejętność śledzenia zmian w przepisach,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,
 2. praca socjalna na wyznaczonym terenie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – (CV) odręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Ośrodku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , 38-300 Gorlice w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” w Gorlicach  w terminie do dnia 23.12.2022 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty, które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 353 75 74

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie ww.gops.gorlice.pl

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorlicach

Sławomir Sikora

Kwestionariusz osobowy

KLUB SENIOR+ – listopad 2022

logo programu senior+
Podczas listopadowych spotkań Seniorzy uczestniczyli w kulturalnych spotkaniach, a mianowicie:
 • wyjście do kina KOLORY w Gorlicach na film pt. „ANIA”
 • z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora przypadającego w tym roku na dzień 14 listopada nasi Seniorzy mieli miłą niespodziankę, którą to przygotowały dzieciaki z Przedszkola w Bystrej przygotowując dla każdego Seniora upominek. Dzieciaki umiliły czas przedstawiając nam program artystyczny. Następnie odbyły się wspólne tańce i zabawy dzieciaków z Seniorami. Dziękujemy dzieciom oraz ich wychowawczyni.
 • ANDRZEJKI – 24 listopada zostały zorganizowane Andrzejki dla grupy Seniorów z Klubu Senior+, podczas której odbyły się tańce, zabawy oraz wspólne śpiewy.
 • 28 Listopada grupa Seniorów uczestniczyła jako drużyna w VI SENIORIADZIE 2022  – Spartakiadzie dla Seniorów, która odbyła się w Dominikowicach, a zorganizowana była przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice. Podczas rozgrywek sportowych drużyna próbowała swoich sił w różnych konkurencjach sportowych.
 • zajęciach rękodzieła artystycznego podczas których każdy uczestnik wykonał Mikołajowy But metodą filcowania na sucho.

KLUB SENIOR+ w Bystrej – Harmonogram zajęć GRUDZIEŃ 2022

logo programu senior+

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

01.12.2022

13.00-17.00

 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie tradycyjnego łańcucha na choinkę
06.12.2022

9.00-17.00

 Mikołajki – spotkanie przy kawie
07.12.2022

9.00-17.00

Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie choinki ze wstążki lub wacików kosmetycznych
08.12.2022

13.00-17.00

Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie choinki ze wstążki lub wacików kosmetycznych
13.12.2022

9.00-17.00

Zajęcia kulinarne – przygotowanie potraw wigilijnych
14.12.2022

9.00-17.00

Spotkanie Wigilijne dla członków Klubu Seniora
15.12.2022

13.00-17.00

 Gimnastyka dla seniora
20.12.2022

9.00 – 17.00

Zajęcia artystyczne – wykonanie bombki metodą decoupage
21.12.2022

9.00 – 17.00

Zajęcia artystyczne – wykonanie bombki metodą decoupage
22.12.2022

13.00-17.00

Zajęcia artystyczne – wykonanie bombki metodą decoupage
27.12.2022

9.00 – 17.00

Gimnastyka dla seniora
28.12.2022

9.00 -17.00

Gry stołowe i rozgrywki umysłowe
29.12.2022

13.00-17.00

Gry stołowe i rozgrywki umysłowe

Informacja w sprawie dodatku elektrycznego

1. Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które zżywają energię elektryczną do ogrzewania w tym wykorzystują pompę ciepła – zgłoszoną w CEEB.

2. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

3. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składane przez mieszkańców Gminy Gorlice, przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Łukasiewicza 6 w terminie od 01.12.2022 do 01.02.2023 w godz. od 7.30 do 15.30. tel. (18) 353-75-74.

4. Wnioski można składać w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, złożone po dniu 01.02.2023 pozostawia się bez rozpoznania.

5. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

• 1000 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym , w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło mniej niż 5 MWh
• 1500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym , w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh

6. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do dnia 31 marca 2023 r.

Do góry