Jesteś tutaj:

Wnioski o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, iż WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA dla mieszkańców Gminy Gorlice oraz WNIOSKI O REKOMPENSATĘ przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice, tel. (18) 353 75 74.

Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości:

 • 3.000 zł – dla peletu i innego rodzaju biomasy,
 • 1.000 zł –  drewno kawałkowe,
 • 500 zł – skroplony gaz LPG,
 • 2.000 zł. – kocioł olejowy, zasili budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest pelet, inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG lub olej opałowy.

Dodatek przysługuje:

 1. gospodarstwom domowym,
 2. podmiotom niebędącym gospodarstwami domowymi,

dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane drewnem kawałkowym, brykietem lub peletem, LPG, olej opałowy.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły drewno kawałkowe, brykiet lub pelet, LPG, olej opałowy.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, można składać do gminy. Jego wzór jest jednolity dla całej Polski.

Termin składania wniosków o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła: do 30 listopada 2022 r.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła?

Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

 •  Będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania, np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG lub kocioł olejowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

UWAGA! Dofinansowanie nie dotyczy źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym (z sieci gazowej).

 

Wniosek inne źródła ciepła – gospodarstwa domowe (pdf)
Wniosek inne źródła ciepła – gospodarstwa domowe (docx)

Wniosek inne źródła ciepła – podmioty niebędące gospodarstwami domowymi (pdf)
Wniosek inne źródła ciepła – podmioty niebędące gospodarstwami domowymi (docx)

Prośba o wypłatę w kasie banku

Klauzula informacyjna

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć WRZESIEŃ 2022

logo programu senior+

 

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.09.2022 13.00-17.00 „Powrót do historii” – pogadanka i podzielenie się wspomnieniami z dzieciństwa odnośnie 1 września 1939 roku.
06.09.2022 9.00-17.00 Dla każdego coś innego – wykonanie prac wg wyboru Seniorów różnymi   technikami
07.09.2022 9.00-17.00 Dla każdego coś innego – wykonanie prac wg wyboru Seniorów różnymi  technikami
08.09.2022 13.00-17.00 Dla każdego coś innego – wykonanie prac wg wyboru Seniorów różnymi  technikami
13.09.2022 9.00-17.00 „Sport to zdrowie” – dowolność wykonywania ćwiczeń na różnych przyrządach  sportowych.
14.09.2022 9.00-17.00 „Sport to zdrowie” – dowolność wykonywania ćwiczeń na różnych przyrządach   sportowych.
15.09.2022 13.00-17.00 „Sport to zdrowie” – dowolność wykonywania ćwiczeń na różnych przyrządach  sportowych.
20.09.2022  9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie koszyczków ze sznurka.
21.09.2022  9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie koszyczków ze sznurka.
22.09.2022 13.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie koszyczków ze sznurka.
27.09.2022 9.00-17.00 Zajęcia rękodzieła artystycznego – wykonanie osłonki ze sznurka cd.
28.09.2022 9.00-17.00 Zajęcia kulinarne – coś pysznego na ząb.
29.09.2022 13.00-17.00 Wyjazd Seniorów do Nowego Sącza na spektakl komediowy pt. „POMOC DOMOWA”.

 

KLUB SENIOR+ – sierpień

logo programu senior+

Miesiąc sierpień Seniorzy z Klubu Senior+ w Bystrej mieli bardzo pracowity. Przygotowali wspólnie:

 • Ognisko, które było jeszcze większą integracją grupy oraz czasem na różne plotki.
 • Wieniec dożynkowy z tegorocznych kłosów zbóż, kwiatów i ziół, który został poświęcony i reprezentował Seniorów podczas Dożynek Lokalnych w Bystrej oraz Dożynek Gminnych w Kobylance.
 • W ramach zajęć artystycznych wykonane zostały Eco torby bawełniane, które ozdobione zostały kolorowymi i różnorodnymi aplikacjami.
 • Podczas spotkania przy kawie Seniorzy wymieniali między sobą sprawdzone przez siebie przepisy na różne przetwory, którymi można wzbogacić swoją spiżarnię na zimę.

 

Stypendium szkolne 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium w roku szkolnym 2022/2023 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc sierpień 2022 r.

WYPEŁNIONE WNIOSKI należy składać w dniach od 1 do 15 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Oświadczenie – konto bankowe

Załączniki wymagane do stypendium szkolnego 2022-2023

Katalog wydatków kwalifikowanych 2022-2023

Informacja RODO do stypendium szkolnego

Informacja

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – zwracamy Państwa uwagę na nowe brzmienie § 4 zmienianego Rozporządzenia.

Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.), na okres dłuższy niż 120 dni.

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji gmina, a nie jak do tej pory wojewodą może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

 • posiada dokument potwierdzający I lub lI stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

 • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyżni);

 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy leży w gestii gminy.

KLUB SENIOR+ w Bystrej – maj

logo programu senior+

W miesiącu maju  Seniorzy z Klubu Senior+ w Bystrej mieli możliwość uczestniczyć w następujących zadaniach:

 • w ramach majsterkowania wykonali drewniane ramka, które będą wykorzystane podczas warsztatów tkackich „Przygoda z tkactwem”
 • podczas zajęć artystycznych bardzo pięknie pomalowali kolorowanki antystresowe dla dorosłych
 • odbyły się także rozgrywki umysłowe
 • seniorzy uczestniczyli też w wydarzeniach kulturalnych takich jak: wyjście do kina oraz wewnętrzny Dzień Matki

Do góry