Regulamin Rekrutacji FENIKS 2023/2024

zdjęcie

 

REGULAMIN REKRUTACJI

UCZESTNIKÓW  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ GORLICE „FENIKS” W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

§ 1

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki naboru uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”.
 2. W ramach działania Placówki Wsparcia Dziennego, zwana dalej „Placówką” z siedzibą
  w Szkole Podstawowej w Stróżówce oraz czterema filiami zlokalizowanymi w szkołach
  w: Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance oraz Ropicy Polskiej przewidzianych jest 87 miejsc, w tym:
 • Stróżówka – 20 miejsc,
 • Dominikowice – 12 miejsc,
 • Klęczany – 15 miejsc,
 • Kobylanka – 15 miejsc,
 • Ropica Polska – 25 miejsc.
 1. Grupę docelową działań Placówki stanowią dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny – mieszkańcy gminy wiejskiej Gorlice.
 2. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do Placówki można uzyskać u dyrektorów szkół, w których Placówka działa oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zwanego dalej Ośrodkiem.

§2

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

 1. Uczestnik – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu.
 2. Komisja Rekrutacyjna – zespół, w skład którego wychodzą minimum trzy osoby, w tym Kierownik Ośrodka, Koordynator oraz Dyrektor Szkoły.
 3. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

§3

ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

 

 1. Od dnia 11.09.2022.r. upublicznia na stronie internetowej  gops.gorlice.net.pl  dokumenty i formularze związane z procesem rekrutacji dzieci i młodzieży zainteresowanych udziałem w zajęciach organizowanych w Placówce.
 2. Rekrutacja dzieci i młodzieży do Placówki trwać będzie od 11.09.2023 przez okres 2 tygodni oraz przez 2 tygodnie po zakończeniu ferii zimowych.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży zainteresowanej udziałem
  w Placówce, wypełniają w sposób czytelny ankietę rekrutacyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, i składają ją w formie pisemnej do sekretariatów szkół, w których zlokalizowana jest Placówka lub do opiekunów prowadzących zajęcia opiekuńcze w poszczególnych oddziałach Placówki.
 4. Składanie ankiet odbywa się w dni robocze, w godz. pracy poszczególnych szkół
  i oddziałów Placówki (informacje będą podane na stronie internetowej i plakatach
  informacyjnych).
 5. Ankiety złożone w danej edycji będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.
 6. Ankiety rekrutacyjne do Placówki rozpatrywać będzie Komisja Rekrutacyjna
  w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty złożenia.
 7. O decyzji podjętej przez Komisję Rekrutacyjną rodzic / opiekun prawny zostanie
  poinformowany telefonicznie lub / i w formie e-mail.

 

§4

KRYTERIA UCZESTNICTWA

 1. W procesie rekrutacji ustanawia się kryteria formalne uczestnictwa, kryteria premiujące oraz kryteria dodatkowe.
 2. Uczestnikiem Placówki mogą być dzieci i młodzież, które z chwilą przystąpienia spełniają kryteria formalne (obowiązkowe), tj.:
 • wiek – od 6 do 18 roku życia,
 • zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej Gorlice.
 1. W pierwszej kolejności do udziału w zajęciach zapraszane będą dzieci i młodzież, którzy spełniają następujące kryteria premiujące, tj.:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (waga 10 pkt),
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną lub intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi lub  całościowymi (waga 10 pkt),
 • osoby objęte asystenturą (waga 8 pkt),
 • osoby korzystające z PO PŻ (waga 10 pkt),
 • dzieci / młodzież z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje (waga 5 pkt),
 • dzieci / młodzież z rodzin, w których osoba bezrobotna posiada ustalony III profil pomocy (waga 3 pkt),
 • osoby korzystające z pomocy społecznej waga (2 pkt),
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (waga 10 pkt),
 1. Przy ocenie ankiet Komisja Rekrutacyjna, w szczególności w przypadku równej liczby punktów, może brać pod uwagę również kryteria dodatkowe (niepunktowane), tj.:
 • wychowywanie się dziecka w rodzinie niepełnej,
 • niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży lub zagrożenie niedostosowaniem,
 • deficyty edukacyjne dzieci,
 • deficyty w rozwoju emocjonalnym lub społecznym dziecka,
 • bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.
 1. W ramach prowadzonej rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

 

§5

ZASADY WYBORU UCZESTNIKÓW PLACÓWKI

 

 1. Uczestnicy rekrutowani będą na podstawie spełnienia kryterium formalnego oraz sumyotrzymanej liczby punktów za spełnianie kryteriów premiujących, o których mowa w par. 4 ust.3 niniejszego Regulaminu.
 2. Do Placówki może być zrekrutowany uczestnik, który nie otrzymał punktów za kryteriapremiujące, ale spełnia kryterium formalne oraz co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych.
 3. W przypadku pojawienia się wątpliwości, co do pierwszeństwa udziału, analiza sytuacji dziecka i jego rodziny może zostać uzupełniona o takie techniki jak rozmowy
  z rodzicami/opiekunami lub pracownikami Ośrodka, szkoły, itp.
 4. Ostateczną decyzję odnośnie zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach bądź wpisania go na listę rezerwową podejmuje Kierownik Ośrodka w toku konsultacji
  z kadrą merytoryczną placówki.
 5. W sytuacjach losowych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy
  i wsparcia, dziecko będzie przyjmowane do Placówki niezwłocznie, tj. w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych, w miarę dostępnych miejsc.
 6. W przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd – otrzymuje ono wsparcie poza wszelką kolejnością.
 7. Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w Placówce z powodu braku miejsc – wpisane zostaną na listę rezerwową – w miarę wolnych miejsc będą one przyjmowane według opisanych wyżej kryteriów rekrutacji, zgodnie z otrzymaną punktacją.
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka do Placówki rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do uzupełnienia i złożenia w terminie 5 dni roboczych niezbędnych dokumentów źródłowych, które będą potwierdzały spełnienie przez dziecko / rodzinę kryteriów premiujących.
 9. W zależności od zaistniałej sytuacji, dokumentami źródłowymi będą:
  • zaświadczenie z Ośrodka o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej,
  • w przypadku niemożliwości otrzymania ww. zaświadczenia, oświadczenie że rodzina nie korzysta z pomocy społecznej, mimo spełniania kryteriów zawartych w ustawie, ale
   dobrowolnie rezygnuje z oferowanych jej świadczeń,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, że rodzice lub opiekunowie dziecka
   pozostają w ewidencji bezrobotnych albo osób poszukujących pracy,
  • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w przypadku dzieci
   przebywających w pieczy zastępczej),
  • orzeczenia, opinie, zalecenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 6) opinia pedagoga szkolnego,
  • opinia pracownika socjalnego lub asystenta rodziny,
  • opinia kuratora rodzinnego,
  • opinia funkcjonariusza Policji (dzielnicowego),
  • opinia z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego,
  • dokumentacja dot. sytuacji zdrowotnej (np. zaświadczenia lekarskie dot.
   zdiagnozowanych zaburzeń zdrowotnych, orzeczenie o niepełnosprawności lub
   orzeczenie równoważne),
  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające występowanie sytuacji
 1. Wszelkie zaświadczenia powinny być dostarczone w oryginale, natomiast w przypadku opinii, orzeczeń wystarczą kserokopie tych dokumentów – Kierownik Ośrodka w każdejchwili ma prawo zażądać oryginału – do wglądu.
 2. Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach Placówki, będą zobowiązani do wypełnienia następujących dokumentów:
 • deklaracja udziału w zajęciach Placówki,
 • formularz danych osobowych Uczestnika Placówki,
 • oświadczenie Uczestnika Placówki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku,
 • informacja dotycząca odbioru dziecka z Placówki.
 1. Odmowa złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt. 1 – 3, skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy osób zakwalifikowanych do Placówki.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2023 roku i obowiązuje przez czas trwania funkcjonowania placówki.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej: www.gops.gorlice.net.pl
 3. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
  Kierownik Ośrodka, od którego decyzji nie przysługuje odwołanie.

Regulamin wraz załącznikami (pdf)