Do pobrania

Rodzina 500+ (informacje o programie tutaj)

Wniosek SW-1
Załącznik SW-1Z

Stypendium

Pomoc Społeczna:

Wniosek o udzielenie pomocy
Zaświadczenie o dochodach
RODO
Zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń

Świadczenia Rodzinne:

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
RODO
Zaświadczenie lekarskie
WNIOSEK o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
załącznik do wniosku – większa ilość osób w rodzinie.pdf

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
RODO
WNIOSEK o świadczenie rodzicielskie

ZA ŻYCIEM

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
RODO
WNIOSEK za życiem

ZASIŁEK RODZINNY

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
Oświadczenie urlop wychowawczy
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki
Oświadczenie o zameldowaniu ucznia
RODO
WNIOSEK o zasiłek rodzinny
Załącznik do wniosku –  większa ilość osób w rodzinie

WZÓR wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki
Oświadczenie o składkach SP
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
RODO

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Wniosek – załącznik
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o osobach spokrewnionych w linii prostej
Oświadczenie o składkach SZO
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
RODO

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Oświadczenie dla celów ustalenia uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf
RODO

Duża Rodzina:

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny / wydanie duplikatu karty (pdf)
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (pdf)
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki  (pdf)
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej (pdf)
Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej (pdf)
RODO KDR (pdf)

Fundusz Alimentacyjny:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pdf)
Załącznik do wniosku (pdf)
Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji (pdf)
Oświadczenie gospodarstwo rolne (pdf)
Oświadczenie o bezskuteczności alimentów (pdf)
Załącznik o dochodach nieopodatkowanych (pdf)
Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (pdf)
RODO (pdf)

Czyste powietrze

Wzór wydania zaświadczenia (pdf)

Dodatek osłonowy:

Wniosek o dodatek osłonowy (pdf)
Załącznik o dochodach nieopodatkowanych (pdf)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego (pdf)
Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (pdf)
Klauzula informacyjna

Dodatek węglowy:

Wniosek o dodatek węglowy
Klauzula informacyjna
Wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

Wniosek inne źródła ciepła – gospodarstwa domowe (pdf)
Wniosek inne źródła ciepła – gospodarstwa domowe (docx)

Wniosek inne źródła ciepła – podmioty niebędące gospodarstwami domowymi (pdf)
Wniosek inne źródła ciepła – podmioty niebędące gospodarstwami domowymi (docx)

Prośba o wypłatę w kasie banku

Klauzula informacyjna