Program „Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie,  przeznaczyć go na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w programie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi.

W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczaniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

Data podpisania umowy – 1 marca 2024 roku
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 44 982 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 44 982 zł

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.