Asystent Rodziny 2022

baner

Dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Całkowita wartość zadania – 5.395,95

Kwota dofinansowania – 4.500 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2022 r., poz.447 z późn. zm.) zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to usługa dla rodzin z dziećmi, które z różnych powodów przeżywają trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Wsparcie asystenta ma charakter czasowy a współpraca asystenta z rodziną jest dobrowolna, chyba, że o takiej formie pomocy postanowi sąd rodzinny. Rodzina współpracując z asystentem opracowuje plan pracy, określający możliwe do osiągnięcia i ważne dla rodziny, a w szczególności dla dzieci w tej rodzinie, cele oraz działania służące ich realizacji. Efektem takiej pracy ma być poprawa funkcjonowania rodziny, tak aby dzieci w rodzinie miały zaspokojone potrzeby: socjalno – bytowe, bezpieczeństwa, zdrowotne, emocjonalne, psychiczne.

W roku 2022 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Gorlice  środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 4.500 zł (słownie: cztery  tysiące pięćset złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”, tj. 18 listopada 2022 roku. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022” pracował na stanowisku asystenta rodziny,proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.