Informacja w sprawie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, w godzinach od 7.30 do 15.00.
 
Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.
Sposoby złożenia wniosku o refundację:

 • w formie pisemnej w siedzibie GOPS Gorlice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • przy użyciu aplikacji

Wnioski o refundację podatku VAT można składać w terminach: 

 • do dnia 29 lutego 2024 r.
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Osoby składające wniosek o refundację podatku VAT muszą łącznie spełnić dwa warunki: 

Warunek 1:

 • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego; głównym źródłem ogrzewania jest – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

Warunek 2:

 • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
 • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

 W każdym przypadku do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę VAT (dokumentującą dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.
 • dokumenty zaświadczające o osiągniętym dochodzie nieopodatkowanym – dotyczy osób osiągających wskazane dochody.

Załączniki:

RODO

Wniosek (pdf)

Wniosek (docx)

 

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej- link poniżej:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r