Ustawa za życiem

Ustawa za życiem – jest to ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnoprawne.
Dotyczy dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”

Informator „Za Życiem”: www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-

Ustawa: www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-wsparciu-kobiet-w-ciazy-i-rodzin-za-zyciem

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „ZA ŻYCIEM”

Wsparcie, o którym mowa w ustawie obejmuje:

 • zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
 • zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (kwota 4000 zł);
 • zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;
 • zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 Jednorazowe świadczenie wynosi 4000 złotych.

 Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy :

 •  dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,
 •  dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę, zagrażającą życiu,
 • choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),
 • kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

O świadczenie mogą się ubiegać (bez względu na dochód):

 • ojciec dziecka
 • matka dziecka
 • opiekun prawny dziecka
 • opiekun faktyczny dziecka

Termin złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć, w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.