Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
(Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
 7. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. dobra znajomość : ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 9. wysoka kultura osobista, odporność na sytuacje stresowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z klientem, szczególnie klientem trudnym.
 2. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 3. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
 4. umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 5. umiejętność planowania pracy, operatywność,
 6. umiejętność śledzenia zmian w przepisach,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,
 2. praca socjalna na wyznaczonym terenie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – (CV) odręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Ośrodku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , 38-300 Gorlice w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” w Gorlicach  w terminie do dnia 23.12.2022 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty, które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 353 75 74

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie ww.gops.gorlice.pl

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorlicach

Sławomir Sikora

Kwestionariusz osobowy