Pomoc żywnościowa w ramach FEPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. istnieje możliwość otrzymania skierowania do odbioru bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027(FEPŻ) – Podprogram 2023.
Pomocą żywnościową w ramach FEPŻ mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1410 zł dla osoby w rodzinie.

Powody wskazane w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej to:
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc domowa, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Żywność zgodnie z otrzymanym skierowaniem będzie można odbierać w Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej ul. Ariańska 4 w Gorlicach.
Terminy dystrybucji żywności będą podawane SMS.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:
www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027