Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego b.r., mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie. Można pobrać i złożyć wniosek o pomoc finansową na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uchodźców, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną.

Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju bezpośrednio z terytorium Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane od momentu zakwaterowania danej osoby.

Uprawnieni do złożenia wniosku

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem;
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę;

Okres przyznawania świadczenia:

Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikiem za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wysokość świadczenia pieniężnego:

  • 40 zł na osobę dziennie, świadczenie wypłacane jest „z dołu”.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (parter);
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP.
    Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
  • drogą pocztową;

Ważne!

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni wykwalifikowani pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.

 Szczegóły pod numerem telefonu – tel 18 353 75 74, wew. 26, e-mail: gops.gorlice@post.pl