Jesteś tutaj:

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program skierowany jest do seniorów w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw.: „opieki na odległość”.

W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Uczestnikami Programu mogą być osoby:

 1. mieszkające na terenie Gminy Gorlice,
 2. które ukończyły 60 lat,
 3. samotne lub zamieszkujące z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu – pierwszeństwo uczestnictwa w programie mają osoby samotnie zamieszkujące.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

 

Celem Modułu II będzie natomiast poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu  do tzw. opieki na odległość, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Organizatorem usług sąsiedzkich jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z usług sąsiedzkich lub podmiot uprawniony.

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

 1. jest pełnoletnia;
 2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
 5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. W przypadku organizowania przez gminę usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rada gminy w uchwale określa także szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

 

Mieszkańców Gminy Gorlice zainteresowanych przedmiotowym Programem zapraszamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach – ul. Łukasiewicza 6, w godz. 7.30-15.30. Liczba miejsc jest ograniczona. Kontakt telefoniczny: 18 353 75 74.

 

KLUB SENIOR+ w Bystrej – marzec 2024 – relacja

logo programu senior+

Miesiąc Marzec 2024 roku obfitował w wiele różnorodnych zagadnień kulturalnych, a mianowicie:

 • z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku jak i nie zabrakło upominku
 • również z okazji Dnia Kobiet uczestniczyliśmy w spektaklu teatralnym „Igraszki z Diabłem”, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu
 • w ramach zajęć rękodzieła artystycznego wykonaliśmy kwiaty do palmy wielkanocnej oraz Palmę Wielkanocną, ozdobną pisankę i stroik świąteczny na talerzyku
 • przedstawiciele seniorów wzięli udział z Palmą Wielkanocną w XXIX Prezentacjach Wielkanocnych Gminy Gorlice, które odbyły się w Niedzielę Palmową w Kobylance. Nadmienię tylko wykonana Palma przez seniorów zajęła I miejsce w kategorii Palma Stylizowana.
 • 27 marca odbyło się spotkanie przedświąteczne seniorów z przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola z Bystrej. Dzieci przedstawiły program słowno-muzyczny oraz wręczyły seniorom kartki świąteczne z życzeniami.

Seniorzy zaprosili dzieci na słodki poczęstunek w postaci babki wielkanocnej oraz   czekoladowego kurczaczka.

Po uroczystym spotkaniu seniorzy spotkali się we własnym gronie przy babce wielkanocnej i kawie.

KLUB SENIOR+ w Bystrej Harmonogram zajęć KWIECIEŃ 2024

logo programu senior+

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

02.04.2024

8.00-16.00

Oglądanie fotorelacji z zajęć z minionego kwartału
03.04.2024

 8.00-16.00

Rozwiązywanie krzyżówek oraz rozgrywki w gry stolikowe.
04.04.2024

13.00-17.00

Rozwiązywanie krzyżówek oraz rozgrywki w gry stolikowe.
09.04.2024

8.00-16.00

Wymiana doświadczeń odnośnie uprawy warzyw i kwiatów – dyskusje.
10.04.2024

 8.00-16.00

Wyjazd grupy seniorów na Termy do Chochołowa.
11.04.2024

13.00-17.00

Zajęcia ruchowe dla seniorów
16.04.2024

8.00-16.00

Wyjście w teren w ramach akcji „Sprzątanie Świata”
17.04.2024

8.00-16.00

Zajęcia z rękodzieła artystycznego – wykonanie torby na  zakupy z podkoszulka
18.04.2024

13.00-17.00

Zajęcia z rękodzieła artystycznego – wykonanie torby na zakupy z podkoszulka
23.04.2024

 8.00-16.00

Zajęcia kulinarne – pieczenie placka oraz przygotowanie dania obiadowego.
24.04.2024

8.00-16.00

Zajęcia kulinarne – pieczenie placka oraz przygotowanie dania obiadowego.
25.04.2024

13.00-17.00

Biesiada dla seniorów przy muzyce.
30.04.2024

 8.00-16.00

Zajęcia ruchowe dla seniorów z wykorzystaniem siłowni  polowej.

Program „Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie,  przeznaczyć go na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

 1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w programie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi.

W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczaniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

Data podpisania umowy – 1 marca 2024 roku
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 44 982 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 44 982 zł

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.

KLUB SENIOR+ w Bystrej – luty 2024 – relacja

Miesiąc Luty  obfitował w następujące zagadnienia:

 • spotkanie członków Klubu Senior+ w Tłusty Czwartek
 • wyjście do kina Kolory w Gorlicach na film pt. Baby boom czyli Kogel mogel 5”
 • śpiewanie piosenek ludowych w formie karaoke
 • wykonanie kartek oraz łańcucha z serc z okazji Walentynek
 • dla każdego coś innego czyli czytanie czasopism, ćwiczenia relaksujące na przyrządach oraz wycinanie wzorów za pomocą maszynki Bigg Shot
 • przygotowanie do Wielkanocy – wykonanie kartek wielkanocnych metodą: pergamano, kolażu oraz wyciętych elementów z maszynki

KLUB SENIOR+ w Bystrej Harmonogram zajęć MARZEC 2024

logo programu senior+
DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
05.03.2024 8.00-16.00 – Zajęcia z bibułkarstwa – wykonanie kwiatów z krepiny do Palmy Wielkanocnej.
06.03.2024  8.00-16.00 – Zajęcia z bibułkarstwa – wykonanie kwiatów z krepiny do Palmy Wielkanocnej.
07.03.2024 13.00-17.00 – Zajęcia artystyczne – wykonanie pisanek.
09.03.2024 – Wyjazd do Nowego Sącza na spektakl teatralny pt. ”Igraszki z Diabłem”.
12.03.2024 8.00-16.00 – Dzień Kobiet – spotkanie towarzyskie przy kawie i  ciastku
13.03.2024  8.00-16.00 – Zajęcia artystyczne – wykonanie pisanek.
14.03.2024 13.00-17.00 – Zajęcia artystyczne – wykonanie pisanek.
19.03.2024 8.00-16.00 – Zajęcia z rękodzieła artystycznego – wykonanie ozdoby wielkanocnej na talerzyku.
20.03.2024 8.00-16.00  – Wokół tradycji – wicie Palmy Wielkanocnej.

 

21.03.2024   13.00 – 17.00 – Wokół tradycji – wicie Palmy Wielkanocnej.
24.03.2024 – Niedziela Palmowa -udział w XXIX Prezentacjach Wielkanocnych w Kobylance.
26.03.2024  8.00 – 16.00 – Wymiana przepisów kulinarnych na potrawy i ciasta wielkanocne.
27.03.2024  8.00-16.00 – Spotkanie przedświąteczne przy Babce Wielkanocnej.
28.03.2024   13.00 – 17.00 – Wzajemne składanie życzeń świątecznych.

Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego Feniks

Zapraszamy chętne dzieci i młodzież z terenu gminy Gorlice do zapisów na zajęcia prowadzone przez Placówkę wsparcia dziennego „Feniks”. Zajęcia będą odbywać się w siedzibach szkół w Stróżówce, Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance oraz w Ropicy Polskiej. Zapewniamy zajęcia specjalistyczne, opiekuńcze i rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe.
REKRUTACJA TRWA OD 26.02 DO 08.03.2024 r.

Do góry