Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-3/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym  w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli i elementów wyposażenia placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz doświadczenia
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – oświadczenie 
Załącznik do OPZ – lokalizacja dostaw

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono:
P.H.U.P. „AKMA” Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, Niedomice, cena ofertowa – 37.945,50 zł