Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że podjęto działania zmierzające do rozpoznania potrzeb realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Celem Programu jest wsparcie seniorów w wieku 60 lat i więcej poprzez zapewnienie pomocy m.in. w czynnościach dnia codziennego oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Program zakłada realizację dwóch modułów:

  • Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
    Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmują swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby starszej. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, w drodze uchwały określa Rada Gminy Gorlice.
  • Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
    Wsparcie udzielane w postaci „opieki na odległość” może zostać przyznane osobie w wieku 65 lat i więcej, która ma problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym im potrzebom.
    W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „ opasek bezpieczeństwa”, które są połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce umożliwi połączenie ze stale gotową do interwencji centralą.

Program realizowany będzie do 31.12.2024 r.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Gorlice prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorlicach w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. Zgłoszenia można kierować do dnia 29 stycznia 2024 roku.