Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – rusza nabór osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 •  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym albo
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaplanował  kwotę  505 mln zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób z niepełnosprawnościami  oraz pomocy  adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnosciami  w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla  uczniów z niepełno sprawnościami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia w tym: na pomocy w:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego  i wypełnianiu ról w rodzinie
 3. wsparcia  uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 4. wsparcia uczestnika w  podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

W tym celu pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenia osób które  byłyby zainteresowane taką formą wsparcia. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6 i telefonicznie pod nr.tel.18/353-75-74 w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze od dnia 15.01 do 02.02.2023 r.

Więcej o projekcie tutaj.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie tutaj.