Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024


Gmina Gorlice przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, będzie on realizował moduł I w formie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych – usługi sąsiedzkie oraz moduł II w formie dostępu do tzw. „opieki na odległość”
Nazwa programu : „Korpus Wsparcia Seniorów”Całkowita wartość zadania: 45 662,50  złKwota dofinansowania:  Moduł I – 26 500 zł, Moduł II – 10 030 złProgram dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.Okres realizacji zadania: od 21 maja do 31 grudnia 2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: maj 2024 r.

Moduł I

Usługi sąsiedzkie, które swoim zakresem obejmą wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, stosownie do indywidualnych potrzeb osób wspieranych, tj.: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji; w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy: z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia osoby wymagającej wsparcia, ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb. Gmina Gorlice uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów realizacji zadania. Gmina Gorlice wstępnie planuje objąć usługami sąsiedzkimi 5 środowisk (osób w wieku 60 lat i więcej). Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu osobistego lub pod numerem telefonu:18 353 75 74 (wew.20).

Usługi sąsiedzkie jako nowa forma usług opiekuńczych.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające.

 W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać:

 • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać.
 • osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Usługi sąsiedzkie mogą być przyznane przez 7 dni w tygodniu, do 10 godzin tygodniowo w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny usługi opiekuńczej świadczonej w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie. Potrzeba świadczenia usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być szczególnie uzasadniona.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne.

Nieodpłatne usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 776zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 600zł na osobę w rodzinie (osoba w rodzinie).

Odpłatność wyliczana jest zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. uchwała Rady Gminy (nr. LXV/568/24 z dnia 16 marca 2024 r.).

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Moduł II

Celem programu (Moduł II) jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych poprzez dofinansowanie kosztów użytkowania „opasek bezpieczeństwa” zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja 2022.

Adresatami programu są:

 • osoby starsze w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Wsparciem objętych zostało 20 seniorów w wieku 60 lat i więcej, którym w ramach programu przekazano „opaski bezpieczeństwa” i opłacono abonament – system obsługi wsparcia.

„Opaski bezpieczeństwa” wyposażone są w:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi,
 • funkcje monitorujące podstawowe funkcje życiowe (puls i saturacja).

„Opaska bezpieczeństwa” jest połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.