Nabór ofert na stanowisko koordynatora projektu „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice FENIKS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego

 OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach na podstawie Pełnomocnictwa Wójta Gminy Gorlice ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko koordynatora projektu  „Placówka  wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice  FENIKS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I Opis przedmiotu naboru:

Przedmiotem naboru jest pełnienie w okresie od podpisania umowy do 30.10.2020 r. obowiązków koordynatora projektu Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00, w ramach umowy cywilno-prawnej , realizowanego pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie , ul. Jasnogórska 11 , 31-358 Kraków a Gminą Gorlice z siedzibą w Gorlicach , ul. 11 Listopada 2 , 38-300 Gorlice, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.

1) Do obowiązków koordynatora projektu należeć będzie w szczególności:
a) koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie wniosku, kontakty z Instytucją wdrażającą, organizacją pożytku publicznego, której zostanie zlecone zadanie,

  1. b) nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i finansami,
  2. c) nadzór nad prawidłowym rozliczeniem i wydatkami związanymi z realizacją projektu, zgodnie z wytycznymi RPO WM, współpraca z działem księgowości (w tym przygotowywanie wniosków o płatność),
  3. d) prowadzenie działań monitorujących realizację projektu – organizowanie spotkań zespołu projektowego, protokołowanie zebrań , przygotowanie końcowego raportu,
  4. e) promocja projektu – redagowanie ogłoszeń i informacji nt. realizacji projektu, zamieszczanych w środkach masowego przekazu (strona internetowa szkoły, gminy, lokalna prasa),
  5. f) i inne zadania wynikające z projektu.

2) Koordynator projektu  zatrudniony zostanie  w ramach umowy zlecania. Rozliczenie będzie następować miesięcznie na podstawie prowadzonej Karty Czasu Pracy, oraz prawidłowo wystawionego rachunku.

II Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Koordynator projektu ściśle współpracuje z Zespołem Projektowym i podlega bezpośrednio Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach posiadającemu Pełnomocnictwo Wójta Gminy Gorlice do realizacji projektu, odpowiedzialnego za utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży , zatrudniającego personel , podpisującego umowy z kontrahentami.

2) Koordynator projektu przygotowuje wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem, weryfikuje poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników poprzez aplikację SL 2014-2020,oraz prowadzi monitoring uczestników wprowadzając ich dane do bazy w aplikacji SL.

III Termin obowiązywania umowy o pracę – od daty podpisania umowy do 30.10.2020 r.

IV Wymagania względem kandydata na stanowisko koordynatora:

1) W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki:

  • posiadają wykształcenie wyższe – posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych , – posiadają znajomości pakietu MS Office , obsługi aplikacji SL 2014, obsługi generatora e-RPO, znają zasady i wytyczne dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
  • nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.

2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ” spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki kandydat na stanowisko koordynatora spełnił.

V Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru . Oferta powinna zawierać datę  sporządzenia , adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu , numer PESEL/NIP , czytelny podpis oferenta.

VI Miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Projekt RPMP.09.02.01-12-0356/17 Koordynator projektu ” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy wiejskiej Gorlice FENIKS „, lub pocztą  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 38-300 Gorlice , ul. Łukasiewicza 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2020 r. do godziny 15 00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Realizator Projektu może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII Ocena ofert:
Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto miesięcznie ( umowa cywilno-prawna) – 80 %
2) Dodatkowe kwalifikacje , odbyte kursy , szkolenia pomocne w koordynowaniu projektu , poza określonym minimum – 20 %

VIII Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy z oferentem , który podał najniższą cenę , ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

IX Załączniki:
1) Formularz – wynagrodzenie miesięczne
2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.
3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.
4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 

Gorlice, 01.06.2020 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej

wz

Sławomir Sikora

Starszy Specjalista

Załączniki