Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn.zm)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w programie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi.

Przewidywana liczba uczestników Programu w Gminie Gorlice w edycji 2024 to 6 osób, w tym:

  • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Usługi opieki Wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby nie będące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością, lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

  1. Posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie:
      • Asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  2. Posiadają co najmniej 6-miesięczne, doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  3. Zostaną wskazane przez uczestnika programu w karcie zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ogłasza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dniach od 05.02.2024r. do 16.02.2024 r.

Osoby chętne do uczestnictwa w programie proszone są o składanie kart zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja2024 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Łukasiewicza 6 pok. nr 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. pracy ośrodka tj. 7.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.18 353 75 74 wewn.24.