STYPENDIUM SZKOLNE- II półrocze

Termin składania oświadczeń:
Od 1 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Załączniki wymagane przy ubieganiu się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – STYPENDIUM SZKOLNEGO – II PÓŁROCZE maj 2019 r. przez rodzica lub opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia:

 1. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjalnej potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2018/2019, a w przypadku dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – kserokopia legitymacji szkolnej.
 2. Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2019 r.:
  a) Zaświadczenie o dochodzie netto z pracy za miesiąc kwiecień 2019 r.,
  b) Odcinek z kwotą netto pobieranej renty/emerytury za miesiąc kwiecień 2019 r.
  c) Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny, zasiłek stały, zasiłek okresowy (jeżeli był wypłacany w kwietniu i maju 2019 r.), świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny,
  d) Alimenty (kserokopia wyroku sądu lub decyzji z funduszu alimentacyjnego),
  e) Wysokość stypendium socjalnego, gdy w skład rodziny wchodzi pełnoletnie dziecko pobierające stypendium na studiach – kserokopia decyzji,
  f) Nakaz płatniczy za 2019 rok lub zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego,
  g) Dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za miesiąc kwiecień 2019 r..
  h) Zaświadczenie o wysokości chorobowego z KRUS za miesiąc kwiecień 2019 r.,
  i) Oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP jako osoba bezrobotna, jeżeli w skład rodziny wliczane są pełnoletni członkowie rodziny, niepracujący i zarejestrowani w PUP,
  j) Jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania oraz:
  − Jeżeli działalność jest rozliczana na zasadach ogólnych należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2018 rok oraz zaświadczenie z ZUS (lub KRUS) o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2018 rok,
  − Jeżeli działalność jest rozliczana w formie ryczałtu za dochód przyjmuje się kwotę dochodu netto za miesiąc kwiecień 2019 r., zadeklarowaną w oświadczeniu przez osobę prowadzącą działalność.
 3. Zaświadczenie ze szkoły wyższej lub decyzja o przyjęciu na studia, gdy w skład rodziny wchodzi pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę w szkole wyższej.
  WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA będą przyjmowane w okresie od 1 do 10 maja 2019 r. w siedzibie GOPS II p. pok. 5.
  Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat wypełniają wniosek na siebie.
  Stypendium szkolne przysługuje wówczas gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego (pdf)
OŚWIADCZENIE o zm. dochodów – stypendium maj 2019 (pdf)