Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-4/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli dla placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137291

Postępowanie unieważniono ze względu na brak ofert.